výstavba Hagibor

 

  

VTJ Bohemians Praha        11.2.2014                                        

 Výstavba HagiborDopis pro TJ byl projednán výborem oddílu PH a upraven na schůzi dne 11.2.2014 

Vážení,

 

z veřejných zdrojů byly získány  údaje, které jsou v rozporu s informacemi rozeslanými   oddílům TJ jako podklad pro získání souhlasu s variantou „přemístění výstavby sportovních ploch na východní území Hagiboru“.

Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti /PVS/ ze dne 30.11.2011 k umožnění výstavby sportovních ploch na trase káranského vodovodu /KV/ nebylo možné v žádném případě považovat za souhlas s výstavbou, ani nemohlo  být uplatněno v řízení pro územní rozhodnutí. Dopis PVS  ze dne 30.11.2011 byl pouze podmíněný příslib nekompetentního pracovníka PVS o umožnění výstavby na trase káranského vodovodu, za splnění podmínky uzavření dalších  dvou dohod mezi TJ a PVK:

1.      uzavření dohody na zřízení věcného břemene pro oba káranské řady DN 1100

2.      uzavření dohody se závazkem, že TJ Bohemians nebude požadovat při případné  opravě  KV uvedení sportovišť do původního stavu

Dopis  PVS z 30.11.2011 podepsal ing. Petr Krupička, který je aktuálně ve výkonu trestu.

Stanovisko PVS a PVK  je a bylo vždy jasné.Na trase káranského vodovodu v ochranném pásmu nepřipustí žádnou pevnou stavbu a to bez výjimky.Z logiky věci vyplývá,že nebyla a ani nemohla být uzavřena žádná dohoda o věcném břemeni.

 O této skutečnosti byl Se TJ informován při jednání s PVS  na TJ v říjnu 2012 ing. Chramostou, manažerem PVK. Ing.Chramosta vždy  jasně formuloval stanovisko, že jediným řešením je přemístění KV mimo dotčené území výstavby ,nebo vyvložkování potrubí v místě výstavby sportovišť.

 Toto řešení následně předložil  sekretář Richard Šach na RVJT dne 18.1.2013 v písemném materiálu a následně VH 2013 v tomto znění: „...bylo rozhodnuto o realizaci přeložky káranského vodovodu se souvisejícími vstupy a šoupaty mimo areál hřišt“. V dokumentu je uveden i souhlas VD a.s. s tímto postupem.

 

Zásadní stanovisko je:

Skutečnost, že smlouva o směně pozemků č. 1292/85 a č. 1345 uzavřená 28.3. 2012  nemohla a nemůže být naplněna, je podkladem pro řízení o právní vadě této smlouvy. Dále je skutečností, že pozemky TJ byly prodány za ceny značně nižší, než je cena v této lokalitě obvyklá a značně nižší než obdrželi ve stejné době ostatní prodávající v místě. Tyto skutečnosti jsou důvodem k podání návrhu na provedení auditu činností TJ souvisejících se správou svěřeného majetku včetně výhodnosti/nevýhodnosti uzavřených smluv. 

Sekretář TJ Richard Šach tento postup omlouvá prohlášením ze dne 28.11. 2013, citujeme:

„Kdybychom věděli, že nás na ochranné pásmo správce řádu nepustí, jistě bychom nenechali provádět celou kompletní dokumentaci, včetně vyjádření k té původní variantě.“ 

Z výše uvedeného vyplývá:

a/ přesun sportovišť nebyl řádně připraven a díky tomu byla TJ zásadně poškozena na svých právech/

b/oddíly TJ byly milně informování při hlasování o přesunu výstavby na východní území Hagiboru

. Tuto chybu je možné interpretovat jako porušení povinností řádného správce svěřeného majetku a je nutné z ní vyvodit osobní odpovědnost zainteresovaných osob.

Dne 14.1.2014 proběhlo na naší žádost jednání se zástupce VD a.s. panem Goldou. Toto jednání bylo příslíbeno našemu oddílu na posledním RVTJ, bohužel nebylo za strany TJ v rozumném termínu uskutečněno. Závěr jednání se dá shrnout stručně: „TJ nemá na nic nárok. TJ podle názoru VD a.s. prodala VD a.s. pozemky s právní vadou.“ . Vzhledem k uvedenému znovu pokládám otázku: Jaká byla prodejní cena pozemku za m2 při prodeji VD a.s. a jaká byla (případně je dnes) tržní cena pozemků v této lokalitě? Tržní cena stavebních pozemků v této lokalitě se pohybuje mezi 5.000 – 17.000 Kč/m2, při  (viz. kupní cenu pozemků č. 1336 a č. 1334  pani Kaufmanové o výměře 1500 m2  za 26.000.000,- Kč podle smlouvy ze dne 7.10. 2010  a  prodej pozemků MČ Praha za 25.000.000,- Kč podle smlouvy ze dne 25.5. 2013 (v původním dopise byl  uveden chybný počet metrů prodeje). Ze všech dokumentů vyplývá,že TJ by již  nevlastnila  žádné pozemky ze 46.000m2 určených v roce 2005 pro výstavbu sportovních ploch v arelu Hagibor !!!!! 

 Celá situace okolo výstavby na Hagiboru je velice závažná a proto navrhuji jednání výboru TJ se zástupci oddílu PH s cílem poskytnou informaci i dalším oddílům TJ:

a)      osvětlit celý postup a podmínky přechodu výstavby do východní část Hagiboru

b)     ověřit za jakou cenu se prodaly pozemky TJ,za jakou cenu  byl prodán pozemek 1319

c)      zastavit prodej pozemku č. 1344/7 pro nevýhodnost ceny s termínem do konce řízení na KN tedy do 20.2. 2014d)     zahájit řízení o zrušení směnné smlouvy mezi TJ a VD

e)      předložit a diskutovat o možnostech a podmínkách výstavby multifinkční hrací plochy využitelné i pro PH v areálu Hagibor

f)       informovat o ustanovení spolku HC Bohemians Praha s hlavním cílem vybudovat hrací plochu na území Prahy 10 (pokud tohoto není TJ schopna). Toto je bohužel pro náš oddíl existenční záležitost. Vazbu a členství k TJ Bohemians chceme v každém případě zachovat, neboť se i nadále cítíme členy TJ Bohemians se všemi právy i povinnostmi.

g)      podáváme návrh na provedení auditu činností TJ souvisejících se správou svěřeného majetku včetně výhodnosti/nevýhodnosti uzavřených smluv vč. auditu o hospodaření a řízení TJ. Na auditu jsme schopni a chotni se finančně podílet.

h)      Tento návrh bude předložen RVJT a VH

i)        vyjádřit se k udělené výtce oddílu PH a mé osobě.

 

Výbor oddílu konstatuje, že má k dispozici veřejně dostupné smlouvy o prodeji a směně pozemků mezi VD a TJ Bohemians, ze kterých  vyplývá nevýhodnost prodejů pro TJ a jež mohou sloužit jako podklad pro zvažování dalších postupů .Není našim úmyslem jít do konfrontace s VTJ,chceme však osvětlit všechny postupy spojené s výstavbou s přijetím dalších závěrů.

Žádáme proto o sdělení termínu ve kterém proběhne jednání zástupců oddílu a VTJ  ve výše uvedených věcech.

 Veverka Ferdinand  Předseda oddílu PH  

 

oddíly TJ Bohemians Praha
Praha 6.11.2013
Vážení sportovní kolegové,
dne 31.10. 2013 byl předseda oddílu pozemního hokeje (PH) informován o
připravovaném materiálu VTJ, který obsahuje změnu dispozice nově budovaných sportovních
ploch v lokalitě Hagibor. V zásadě se jedná o zrušení hřiště určeného mj. pro pozemní hokej.
Hlavním uváděným důvodem pro tento krok je zamítavé stanovisko provozovatele
káranského vodního přivaděče / Pražské vodovody a kanalizace a.s dále PVK/, k podané
žádosti o změně územního rozhodnutí /dále ÚR./
Toto zamítavé stanovisko vychází z ustanovení zákona 274/2001 sb. §23 ‚o vodovodech a
kanalizacích‘.
Vyjádření oddílu pozemního hokeje:
- při všech jednáních s PVK, bylo vždy jasně stanoveno, že podmínkou pro kladné
vyjádření k žádosti o změně ÚR , je respektování zákona 274/2001 sb.
- přesto byl ze strany VTJ předložen oddílům 1.12. 2011 návrh na nové řešení
umístění sportovních ploch do východní části s návrhem výměny pozemků mezi
TJ a Vinohradskou Development a.s., který tuto skutečnost nerespektoval a
uvedl tak oddíly TJ v omyl při rozhodování o souhlasu s postupem výstavby
- TJ získala touto výměnou pozemky, které jsou z velké části stavebně
nevyužitelné. TJ Bohemians tak vznikla postupem VTJ rozsáhlá škoda, která
musí být předmětem dalšího šetření.
- nově vypracovaná varianta rekonstrukce sportovních ploch na východních
pozemcích je žalostným výsledkem 13 letého snažení o investiční výstavbu, která
by zajistila ekonomickou stabilitu TJ.
- oddíl pozemního hokeje vyslovuje s předloženým řešením zásadní nesouhlas. Je
nepřípustné zrušit bez náhrady sportoviště jednoho z oddílů, který je
rovnoceným členem TJ a takové rozhodnutí je v rozporu s platnými stanovami
TJ, konkrétně čl. III odstavec c) – (TJ) Usiluje o vytváření nutných podmínek pro
činnost oddílů a odborů včetně zabezpečení údržby a provozu vlastních zařízení.
- do dalšího řešení celé situace trváme na tom, aby víceúčelová plocha zůstala
zachována v původní variantě, jako plocha určená pro přípravu celého oddílu a
zápasy mládeže (vybudování ¾ hřiště).
Oddíl PH navrhuje tento další postup:
- vyhodnotit postup Se TJ při záměru přemístit výstavbu do východní části, včetně
vyvození osobní odpovědnosti a vyčíslení ztráty, která byla TJ Bohemians způsobena
- vzhledem k závažnosti situace s výstavbou svolat po zasedání RVTJ mimořádnou
valnou hromadu, jejímž obsahem by byly zásadní otázky v poslání TJ, postup při další
výstavbě a řešení ekonomické situace TJ s výhledem do konce roku 2016
- pro další jednání o celé situaci žádáme, ve smyslu stanov čl.V, VTJ o následující
podklady:
o doložení dokumentace týkající se problému s káranským vodovodem k roku
2011, kdy byly osloveny oddíly, aby vyjádřily souhlas se změnou dispozice
budovaných sportovišť
o doložení korespondence mezi investorem, vlastníkem pozemků a správcem
(ev. majitelem) káranského vodovodu
o doložení korespondence o směně pozemků mezi TJ a VD v souvislosti se
záměrem přemístit výstavbu sportovních ploch do východní části areálu
Hagibor,včetně náhrady za směnu
o informace o aktuálním stavu restitučních sporů včetně seznamu pozemků,
kterých se tento problém týká, stav na katastru nemovostí a soudního
projednávání
Děkujeme všem, kterých se tento problém zatím bezprostředně netýká, za pochopení a
podporu v našem boji o udržení chodu oddílu PH s 12 družstvy od mini benjamínků až po
seniory a dámy. Zároveň vás ubezpečujeme, že jsme připraveni hájit naše zájmy všemi
dostupnými prostředky, které náš právní řád umožňuje.
Za výbor oddílu pozemního hokeje
Ferdinand Veverka
předseda oddílu PH
Jan Kopecký

Informace o průběhu akce ‚Přesun hracích ploch na Hagiborvýchod‘
Stav ke dni 6.11.2013
1. Datum návrhu: červenec 2011
2. Schváleno oddíly: 18.8. 2011
3. Reakce oddílu PH odeslána na Se TJ: 8.8. 2011
4. Informace pro RVTJ 1.12. 2011 o provedené směně pozemků jako reakce na stav
s restituční kauzou pozemku 1344/1
5. VD začala pracovat na podkladech pro změnu UR
6. VD předložila na odbor územního plánování a životního prostředí výkres s novým
umístěním sportovních ploch: 16.3. 2012
7. Březen 2012 - odbor životního prostředí oznámil zásadní nesouhlas s rozmístěním
staveb jako nepřijatelný pro potlačení zeleně a vyzval k přepracování záměru
8. VD provedl nepatrné změny a podal návrh na OŽP: 5.9. 2012
9. Odbor životního prostředí opět nesouhlasí a žádá 17.12. 2012 splnění podmínek dle
již zaslaného vyjádření
10. Odbor životního prostředí vypracoval 9.1. 2013 vlastní návrh řešení - bez
předimenzovaných sportovních ploch a s jiným umístěním technicko-provozní budovy
11. VTJ předkládá výkres nového rozmístění a žádá RVJT o schválení
12. Oddíl PH zasílá své vyjádření s kladným stanoviskem ke změně rozmístění
13. TJ podávává na MÚ P-10 stavební odbor žádost na změnu UR: červenec 2013
14. P-10 vyzývá TJ k doplnění 7 vyjádření s termínem do 20.8. 2013
15. TJ žádá 18.8. 2013 o prodloužení termínu doplnění do 30.9. 2013. Stavební odbor
souhlasí
16. TJ ani do tohoto prodlouženého termínu nepředloží požadovaná vyjádření
17. Říjen 2013: TJ si bere zpět žádost na změnu UR, proces je zastaven - informace ing.
Škáchové SO MČ Praha 10 ze dne 4.11.2013
18. Dne 30.10. 2013 mne R. Šach informuje o novém návrhu na změnu využití ploch, bez
hrací plochy pro PH. Jako řešení, kdy vyjde najevo, že PVK nedá definitivně souhlas
s využitím pozemků přes které je veden káránský vodovodní přivaděč. Toto vyjádření
musí být známo, dle informace ze dne 4.11. 2013 - pana Doležala, technického
projektanta PVK - již 4 roky. Zároveň sděluje, že dnes byla podána paní Vojáčkovou
z Vinohradská Development žádost o vyjádření podle nového návrhu, který nebyl
nikým schválen (oddíly) a ve kterém již není plocha pro pozemní hokej. Pan
Chramosta informuje o tom, že byl přítomen jednání (napodledy před cca 6 měsíci),
kde jasně formuloval investorovi stanovisko PVK k žádosti o souhlas s UR. Dotkl se i
možnosti, která byla v době výstavby Svobodné Evropy, přeložit celou trasu do silnice
Izraelská a uvolnit tak veškeré pozemky pro výstavbu
19. Je zřejmé, že byla uskutečněna výměna pozemků před halou Hagibor za pozemky na
kterých je přivaděč káranského vodovodu a které jsou jakoukoliv výstavbu bezcenné.
Další možný postup – 2 varianty:
1. Požadovat zachování hrací plochy s menším rozměrem cca 55x65 m, která by se dala
využít pro přípravu dospělých, tréninky a hrací plochu pro mládež a usilovat o
dosažení souhlasu s PVK v budoucnu
2. Vrátit vše do bodu, kdy byl projekt výstavby umístěn před halou Hagibor za
předpokladu vyřešení restitučních sporů s pokračováním výstavby na původních
pozemcích.
Další legitimní možnost není.
Veverka Ferdinand
předseda oddílu PH

Toto je  návrh 2012

výstavba Hagibor návrh k 2012

 

Materiál pro členy rozšířeného výboru TJ Informace o vývoji a současném stavu přípravy změny územního rozhodnutí pro výstavbu nových sportovišť na Hagiboru.        Od jara loňského roku probíhaly všechny potřebné úkony a jednání ve věci podání žádostí o vyjádření k dokumentaci pro ÚR na výstavbu našich nových sportovišť. Podkladem byla dokumentace, zpracovaná podle studie, projednané a schválené valnou hromadou TJ v dubnu 2012.

                 Jen pro oživení - studie (viz příloha č. 1) zahrnovala:

-          5x umělý tenisový kurt se sezónním zastřešením přetlakovou halou, 3x antukový tenisový kurt, 2x hřiště 40x20m s umělým povrchem a sezónní přetlakovou halou, 1x víceúčelovou sportovní plochu 91x55 m s umělým povrchem, provozní dvoupodlažní budovu (šatny, bufet a zázemí), parkoviště a vnitřní komunikace v areálu.
             V průběhu 2. a 3. čtvrtletí se nám podařilo získat vyjádření od 36 veřejnoprávních orgánů a institucí. Nejvíce problematická byla několikerá projednávání v průběhu podzimu:-          s PRE: bylo třeba zvlášť vyprojektovat novou přípojku od TS z ulice Na palouku, a zhotovit projekt přeložky kabelu 22 kV mimo nový areál,-          s Pražskými teplárnami: bylo nutno vyprojektovat úpravy víceúčelového hřiště podle jejich požadavku tak, aby byl umožněn přístup do ochranného pásma PT při ulici Počernická,-          s Pražskými vodárnami: zásadní změna – je jednáno o realizaci přeložky obou větví káranského vodovodu se souvisejícími vstupy a šoupaty jižně mimo areál hřišť. Předpoklad konečného vyjádření – únor 2013.-          s Technickou správou komunikací a odborem dopravy: posunutí celého areálu jižně, vybudování nového chodníku podél celé ulice Nad vodovodem, dispoziční úpravy parkovišť ad. Všechny tyto podmínky si vyžádaly další úpravy a zásahy do již zpracované dokumentace.

Největší problém ale nastal s odborem životního prostředí MČ Praha 10 (OŽP). Žádost na OŽP jsme podali dne 16. 3. 2012. Odbor si vyžádal úpravy a doplnění. Po těchto úpravách jsme podali žádost znovu 5. 9. 2012. Pracovníci odboru znovu vydali negativní stanovisko a pozvali nás (zástupce TJ + projektanta) na jednání 17. 12. 2012. Na tomto jednání vznesli další zásadní námitky, týkající se zejména stávající zeleně a zřízení oddechové části (dětské hřiště apod.), které dispozičně částečně mění původní záměr. To si vyžaduje zrušení jednoho hřiště 20x40 m. Pracovníci OŽP neuznávají označení „náletová zeleň“ a požadují zachování maxima stávající zeleně v budoucím areálu. Pro tyto potřeby jsme museli m. j. zajistit i vypracování podrobného dendrologického průzkumu.

Projektanti tyto změny zakreslili do nově zpracované dokumentace a v průběhu prosince znovu předali takto upravenou verzi na odbor životního prostředí.Dne 9. ledna 2013 obdržel projektant reakci - na tuto již detailně předjednanou změnu studie. Součástí této písemné reakce byl přepracovaný záměr ze strany OŽP s přesunutím provozního objektu do jižní části nového areálu. Takto upravenou dispozici bude OŽP akceptovat. Projektanti nově přepracovali dispozici, kterou vám předkládáme v příloze č. 2.
 Vyžádali jsme si s projektanty jednání u vedoucí stavebního odboru MČ Praha 10. To se uskutečnilo i za účasti zástupce OŽP 14. 1. 2013. Předmětem bylo zejména projednání, zda při respektování výše uvedených změn dokumentace nám stavební odbor uzná souhlasná vyjádření všech institucí, která byla vydána na původní dispoziční řešení (viz příloha č. 1).  Na tomto jednání jsme byli pracovníky SO MČ ujištěni, že po inovaci termínů a podmínek některých vyjádření (požárníci, hygienici ad.) budou akceptovat novou variantu pro projednání a schválení změny územního rozhodnutí.Nová dispozice byla ihned projednána i se zástupci VD a.s., kteří se k této variantě vyjádřili souhlasně.Výbor TJ projednal detailně všechny uvedené podmínky a rozhodl, že z důvodu, kdy dochází ke změně oproti původně projednanému dispozičnímu řešení nového areálu, je třeba vyžádat souhlas k této změně od rozšířeného výboru. Žádáme vás proto touto cestou o vyjádření k této nové variantě stručným prohlášením                                         SOUHLASÍM nebo NESOUHLASÍM.Své vyjádření pošlete nejpozději do pátku 1. února 2013 elektronicky na moji adresu. Děkuji Příloha 1 (původní dispozice),   příloha 2 (nová varianta) 18. 1. 2013 za výbor TJ předkládá R. Šach

 

 

 

 

 

Stanovisko výboru oddílu k záměru TJ prodat pozemek před halou Hagibor/zamčené parkoviště/

21.2.2013Stanovisko oddílu pozemního hokeje k prodeji pozemku  pozemku Hagibor 1384./1 1/prodej nemovitostí v majetku TJ  spadá výhradně do pravomoci VH.Dle usnesení VH  2012,může  v případech ,které nesnesou odkladů a hrozí nebezpečí z prodlení, , rozhodnout i RVJTNení nám známo,jaké nebezpečí z prodlení hrozí TJ v případě,že rozhodnutí o prodeji těchto pozemků  rozhodne až VH 2013 po seznámení s dalšími okolnostmi prodeje,včetně ekonomické situace TJ. 

2/a je znám záměr potencionálního kupce o využití pozemku ?

b/Byl na záměr o prodeji pozemků vyhlášená veřejná soutěž ?

c/jaký je záměr použití získaných prostředkůd/je naše finanční  situace taková,že je nutné prodávat  jeden z posledních nemovitých majetků.Je všeobecně známo,že ceny pozemků mají v Praze stále vrůstající hodnotu/cena okolních pozemků dle cenové mapy 2013 se pohybuje od 3680 do 11  000 Kč/

 2/Princip hlasování  RVJT  kde má každý oddíl jeden hlas a členové výboru TJ také  jeden hlas ,je v rozporu s principem hlasování při rozhodování o  prodeji majetku Valnou hromadou.Při účasti cca 100 delegátů na VH s hlasem rozhodujícím, má každý hlas účastníka VH platnost 50 členů TJ,zatímco  při rozhodování  na RVJT má každý účastník  jeden hlas bez toho,jaký počet členů   v TJ Bohemians zastupuje.Z toho i  vyplývá,že členové VTJ,kteří nejsou předsedy oddílu, nemohou mít v záležitostech,spadající do kompetence VH,  hlasovací právo.Rozhodnutí přijaté stávajícím  způsobem  hlasování, mohou být prohlášena při soudní při zpochybněna. 

3/Výbor oddílu konstatuje a/ dle výpisu z  Obchodního rejstříku  společnosti Baronet s.r.o se sídlem do roku 2011 na Hagiboru , funkci předsedy představenstva vykonávají Zd. A Ivan Volný.,V této společnosti byli  od roku 1993 do roku 2011  ve významných funkcích  i členové VTJ pan Šach,Seidl a Houška v představenstvu a dozorčí radě .V této oobě se rozhodovalo i o prodeji  objektu garáží společnosti Baronet ve výši 4 000 000 Kč ,kde svým hlasováním rozhodovali ve výboru TJ i tito  členové VTJ.

. Závěr:výbor doporučuje prodej pozemků odložit a ponechat  na rozhodnutí VH 2013

 Výbor oddílu PH Bohemians Praha 

 

Materiál pro členy rozšířeného výboru TJ

Informace o vývoji a současném stavu přípravy změny územního rozhodnutí pro výstavbu nových sportovišť na Hagiboru.        Od jara loňského roku probíhaly všechny potřebné úkony a jednání ve věci podání žádostí o vyjádření k dokumentaci pro ÚR na výstavbu našich nových sportovišť. Podkladem byla dokumentace, zpracovaná podle studie, projednané a schválené valnou hromadou TJ v dubnu 2012.

                 Jen pro oživení - studie (viz příloha č. 1) zahrnovala:

-          5x umělý tenisový kurt se sezónním zastřešením přetlakovou halou, 3x antukový tenisový kurt, 2x hřiště 40x20m s umělým povrchem a sezónní přetlakovou halou, 1x víceúčelovou sportovní plochu 91x55 m s umělým povrchem, provozní dvoupodlažní budovu (šatny, bufet a zázemí), parkoviště a vnitřní komunikace v areálu.
             V průběhu 2. a 3. čtvrtletí se nám podařilo získat vyjádření od 36 veřejnoprávních orgánů a institucí. Nejvíce problematická byla několikerá projednávání v průběhu podzimu:-          s PRE: bylo třeba zvlášť vyprojektovat novou přípojku od TS z ulice Na palouku, a zhotovit projekt přeložky kabelu 22 kV mimo nový areál,-          s Pražskými teplárnami: bylo nutno vyprojektovat úpravy víceúčelového hřiště podle jejich požadavku tak, aby byl umožněn přístup do ochranného pásma PT při ulici Počernická,-          s Pražskými vodárnami: zásadní změna – je jednáno o realizaci přeložky obou větví káranského vodovodu se souvisejícími vstupy a šoupaty jižně mimo areál hřišť. Předpoklad konečného vyjádření – únor 2013.-          s Technickou správou komunikací a odborem dopravy: posunutí celého areálu jižně, vybudování nového chodníku podél celé ulice Nad vodovodem, dispoziční úpravy parkovišť ad. Všechny tyto podmínky si vyžádaly další úpravy a zásahy do již zpracované dokumentace.

Největší problém ale nastal s odborem životního prostředí MČ Praha 10 (OŽP). Žádost na OŽP jsme podali dne 16. 3. 2012. Odbor si vyžádal úpravy a doplnění. Po těchto úpravách jsme podali žádost znovu 5. 9. 2012. Pracovníci odboru znovu vydali negativní stanovisko a pozvali nás (zástupce TJ + projektanta) na jednání 17. 12. 2012. Na tomto jednání vznesli další zásadní námitky, týkající se zejména stávající zeleně a zřízení oddechové části (dětské hřiště apod.), které dispozičně částečně mění původní záměr. To si vyžaduje zrušení jednoho hřiště 20x40 m. Pracovníci OŽP neuznávají označení „náletová zeleň“ a požadují zachování maxima stávající zeleně v budoucím areálu. Pro tyto potřeby jsme museli m. j. zajistit i vypracování podrobného dendrologického průzkumu.

Projektanti tyto změny zakreslili do nově zpracované dokumentace a v průběhu prosince znovu předali takto upravenou verzi na odbor životního prostředí.Dne 9. ledna 2013 obdržel projektant reakci - na tuto již detailně předjednanou změnu studie. Součástí této písemné reakce byl přepracovaný záměr ze strany OŽP s přesunutím provozního objektu do jižní části nového areálu. Takto upravenou dispozici bude OŽP akceptovat. Projektanti nově přepracovali dispozici, kterou vám předkládáme v příloze č. 2.
 Vyžádali jsme si s projektanty jednání u vedoucí stavebního odboru MČ Praha 10. To se uskutečnilo i za účasti zástupce OŽP 14. 1. 2013. Předmětem bylo zejména projednání, zda při respektování výše uvedených změn dokumentace nám stavební odbor uzná souhlasná vyjádření všech institucí, která byla vydána na původní dispoziční řešení (viz příloha č. 1).  Na tomto jednání jsme byli pracovníky SO MČ ujištěni, že po inovaci termínů a podmínek některých vyjádření (požárníci, hygienici ad.) budou akceptovat novou variantu pro projednání a schválení změny územního rozhodnutí.Nová dispozice byla ihned projednána i se zástupci VD a.s., kteří se k této variantě vyjádřili souhlasně.Výbor TJ projednal detailně všechny uvedené podmínky a rozhodl, že z důvodu, kdy dochází ke změně oproti původně projednanému dispozičnímu řešení nového areálu, je třeba vyžádat souhlas k této změně od rozšířeného výboru. Žádáme vás proto touto cestou o vyjádření k této nové variantě stručným prohlášením                                         SOUHLASÍM nebo NESOUHLASÍM.Své vyjádření pošlete nejpozději do pátku 1. února 2013 elektronicky na moji adresu. Děkuji Příloha 1 (původní dispozice),   příloha 2 (nová varianta) 18. 1. 2013 za výbor TJ předkládá R. Šach

 

Určeno členům rozšířeného výboru TJ Bohemians Praha

 Výzva o vyjádření k návrhu nové varianty sportovišť na Hagiboru. Výbor jednoty po zkušenosti s jarním RVTJ, kdy se nesešel usnášení schopný počet účastníků jednání a také s ohledem na prázdninové období, rozhodl vyžádat si vyjádření (souhlas / nesouhlas) členů RVTJ korespondenční formou. Jedná se o 32 členů RVTJ: Zuzana TELCOVÁ (AKR), Ing. Jaroslav FIC (ATL), Ing. Vít HOFMAN (BAS),Mgr. Zdeněk VOLNÝ (BRI), Jiří JANOTA (FUT), Jakub VELENSKÝ (HÁZ),Jiří  BOUŠÍ (KAN), Ivan STÁREK (LH), Jiří LUŽNICKÝ LYŽ),Ing. Markéta LUKEŠOVÁ (MG), Ing. Vladimír SRB (PLA), Ferdinand VEVERKA (PH), Marek ADENSAM (SOF), Marie KALAŠOVÁ (SG), Petr ZVÁRA (ŠA),Ing. Tomáš  CHREN (ŠE), Karel MATĚJKA (TEN), Mgr. Jiří KLÍMA (TOM),Ing. Václav WAGNER (TLYŽ), Pavel ŠÁLEK (TVOD), Ing. Jiří KELLER (TUR),Mgr. Petr  ŠVEŇHA (VES), Michal ŠŤASTNÝ (VSS), Ivana NOVÁKOVÁ (VOL),Dr. Karel DUSPIVA (VZP), Jindřich VEJSADA (ZÁP), Michael HOUŠKA (VTJ),Jiří BRODSKÝ (VTJ), JUDr. Kristián PROSEČ (VTJ), Karel RUTA (VTJ),Vojtěch SEIDL (VTJ), Richard ŠACH (VTJ). 

S odvoláním na vysvětlení situace předsedou jednoty panem Ing. Wagnerem vás výbor TJ žádá o stručné vyslovení vašeho názoru na tuto, nově navrhovanou variantu výstavby sportovišť.  Odpovězte, prosím:s navrženou variantou souhlasím, (nebo nesouhlasím) a to elektronickou cestou na mail: sach.r@bohemianstj.cz    nejpozději do pondělí 15. srpna 2011O výsledku budete informováni po tomto datu.V případě požadavku podrobnějších informací, dojednejte si telefonicky schůzku v sekretariátu TJ.V Praze dne 21. července 2011Za výbor TJ: Richard Šach, generální sekretář TJ (tel.: 274 777 115)  

 

8.8.2011 

Příprava výstavby nových sportovišť na Hagiboru. Výbor TJ Bohemians žádá členy rozšířeného výboru TJ o posouzení a vyjádření k následujícímu návrhu směřujícího k urychlení výstavby sportovišť v areálu Hagibor. Z iniciativy TJ Bohemians bylo zahájeno jednání s MČ Praha 10 a investorem V. D. a. s. o možnosti zahájit stavby sportovišť na území, kde není nutné čekat na nové územní rozhodnutí, platné pro celé území Hagibor, ale zažádat pouze o změnu územního rozhodnutí na naše sportoviště.Obě dotčené instituce v ústním jednání s tímto záměrem souhlasí. Po zpracování požadované, nové dokumentace, by mohlo být zahájeno jednání o vydání změny územního rozhodnutí a následně o stavební povolení. Lze předpokládat, že tato dílčí administrativní změna by mohla být realizována v 1. čtvrtletí r. 2012. Co z této změny vyplývá: -změna dispozičního řešení sportovišť umístěných podle současně platné a TJ schválené smlouvy v západní části lokality Hagibor (viz příloha č. 1), na umístění sportovišť do lokality ve východní části území, která částečně zasahuje do části stávajícího tenisového areálu (viz příloha č. 2) -pro umístění sportovišť požadovaných ve stávající smlouvě s VD a.s.do nově navrhované lokality, je třeba směna pozemků mezi TJ a VD a.s. v rozsahu cca 4000 m2. - výstavba ve východní části území, nezatížené soudními spory o restituce, umožňuje výstavbu převážné části sportovních ploch dohodnutých ve smlouvě. Zbývající závazek investora VD a.s. - stavba dalších sportovních ploch, bude plněn ve 2. etapě. Tuto etapu lze realizovat po dořešení soudního sporu o restituci pozemku 1344/1 a po schválení nového územního rozhodnutí, platného pro celé území Hagibor. -nutnost finančního ohodnocení směněných pozemků, vyčíslení hodnoty uskutečněných staveb v nové lokalitě a dohodu o vynaložení zbývajících finančních prostředků (zda čekat na dostavbu až po výsledku restitučního sporu, nebo např. provést opravy a úpravy ve stávajících objektech TJ současně se stavbami nových sportovišť).     Co změna přináší pro TJ  -jednoznačně urychlení výstavby potřebných moderních a kvalitních sportovišť bez zdlouhavého a nekonečného čekání na nové územní rozhodnutí, platné pro celé území Hagibor -možnosti tréninku a pořádání soutěží pro oddíly, které v současné době nemají kvalitní sportovní plochy -ekonomický přínos do rozpočtu TJ za pronájmy externím nájemcům -možnost nečekat na výsledek soudního sporu o pozemek 1344/1 který do vyřešení znemožňuje uskutečnění výstavby sportovišť v původní dispozici. -částečné přenesení nákladů a starostí s řešením restitučního sporu na investora VD a.s. (dohoda mezi TJ a VD a.s. o bezplatné právní pomoci jejich právníka) -možnost uskutečnit potřebné opravy a úpravy v interiérech  objektu Hagibor za neprostavěné finanční prostředky   Výbor TJ Bohemians doporučuje nově navrhované řešení a tím  uskutečnit  JISTÉ  ZA NEJISTÉ  !   V Praze 21. 7. 2011                                                Za výbor TJ       Ing. Václav Wagner v. r.                                                                                     předseda  Příloha č. 1         - původně schválená variantaPříloha č. 2 -návrh nové varianty 2011Příloha č. 3 – výzva k vyjádření členy RVTJ 

 

odpověd výboru:

Vyřizuje:        Veverka Ferdinand                         Telefon:         602231484                                    

V Praze dne: 8.8.2011

    Výbor TJ Bohemians  Na dnešní schůzi zástupců oddílu PH bylo přijato toto rozhodnutí k záměru změny výstavby sportovních ploch v areálu Hagibor. 1/ pro odpovědný postoj k návrhu na nové prostorové řešení  požadujeme tyto konkrétní informace: a/ jak bude řešen  předpoklad pro uspořádání akcí evropského významu s návštěvou  500 a více diváků .Pro tyto akce je potřebné zázemí b/jaká bude  kompensace za výměnu  pozemků různé hodnoty ,/ výdechy metra, apod./c/jak bude řešen provoz navrhované areálu ,včetně provozu šaten,provozu klubovny  včetně  interních nájmů sportovních ploch a  řízené provozud/  jak bude řešen  prostor pro obecnou sportovní přípravu  hráčů,a společenské vyžití  dětí a jejich rodičů,e/jak bude řešen harmonogram výstavby,včetně záruk o realizaci projektu do konkrétních termínů,včetně smluvních pokut při opožděné realizaci  Výstavba-nevýstavba  arealu Hagibor byla trvá již  10 roku.Oddíl PH měl před nuceným vystěhováním z arelu Hagibor Vinice k dispozici 6500 m2 pro hlavní hrací plochu a 1000 m2 pro přípravu dětí.Vlastními náklady jsme vybudovali osvětlení,mantinely,vlastními silami jsme upravovali hrací plochu.Domníváme se,že jde o tak závažnou změnu projektu,že bez  podrobných informacích o záměrech tohoto řešení nemůžeme se odpovědně ke změně vyjádřit,přesto že je výstavba pro oddíl otázkou další existence 2/  Vzhledem k tomu, navrhujeme projednat tuto  zásadní změnu:a/ na mimořádném rozšířeném výboru  s 2 – 3 zástupci oddílub/nebo na mimořádné Valné hromaděc/předjednat body na výboru TJZákladním předpokladem je informace o všech  bodech našeho vyjádření. Jsme připraveni podílet se maximální měrou našimi odborníky na přípravě projektu Hagibor a pevně věříme,že se společně podaří projekt realizovat. Veverka Ferdinand 

               

    

 

          

 

 31.3.2011 Vážení přátelé,pro dnešní jednání RVJT a následné jednání Valné hromady předkládám tyto  body k projednání. 1/zmrazit finanční  prostředky za prodej majetku –pozemků  Hagibor , které byly  uloženy na  zvláštní účet TJ .Tyto prostředky považovat za  majetek celé TJ .Využití těchto prostředků   musí   dle  článku IX. odstavec d/ stanov TJ ,podléhat  schválení  Valnou hromadou TJ.Čerpání  prostředků z účtu „budoucí kupní ceny pozemků“ způsobuje reálné snížení  hodnoty  majetku TJ. a proto navrhujeme použít tyto prostředky pouze k financování spoluúčasti na investiční granty a granty na opravy majetku TJ . 2/rozpočet TJ na rok 2011 plánovat jako vyrovnaný.Pro stanovení výše mzdových prostředků pro rok 2011 vycházet z podkladů,navržených Interním auditem v roce  2009 v oblasti mzdových prostředků. Skupinou byl navržen mzdový fond pro rok 2009  ve výši 5 817.Pro rok 2010  měl být  mzdový fond snížen o mzdové prostředky za 4 pracovníky ve výši 800 000 Kč,se zvýšením prostředků o 10 % základního ročního platu  4 pro pracovníky,kteří přebrali agendu ve výši 192 000 Kč. Celkem měl být mzdový fond pro rok 2010 stanoven podle interního auditu  ve výši  5 192 000 Kč. Tuto výši ponechat i pro rok 2011.  3/Prověřit účelnost všech uzavřených smluv o provedení práce a pracovní činnosti v roce 2010.Zásadně využít pro vícepráce v ekonomické oblasti vlastní pracovníky , dle návrhu skupiny Interní audit .Dopracovat Organizační řád TJ v bodě 8 a 6.4,"vedoucí středisek,". umožnit snížení  provozních  nákladů   spojením řízení středisek,zvýšením pravomocí  a mzdové spoluúčasti na  zvýšení efektivity ve využití středisek v oblasti příjmů i snižování nákladů. Od 1.7. zavést u THP pracovníků Se v důchodovém věku  možnost  zkrácení  pracovní doby.Vypsat konkurs na tyto místa k 1.7.2012. s respektováním zákoníku práce. 4/ uložit Se TJ a VD zpracovat a předložit VH časový harmonogram postupu  výstavby sportovních ploch na Hagiboru .Požádat VD o komentář k harmonogramu na Valné hromadě, včetně jeho ekonomického zabezpečení a spolupráce s FINEPEM. 5/Informovat každý měsíc o plnění harmonogramu výstavby  oddíly TJ vydáváním "Zpráv TJ" ,včetně jednání na MČ Prahy 10,postupu projekčních prací a uzavírání smluv o výstavbě. 6/prověřit RK  způsob,jakým se firma "Stavba Praha,jejímž představitelem byl M.Houška ,zároveň i dlouholetý a stávající hospodář TJ ,dodavatelem stavebních prací rozšíření haly Hagibor v hodnotě  cca 9 000 000 Kč ,převozu tisíců kubíku zeminy v areálu Hagibor a dalších prací v TJ.Tento stav vyvolává otazníky v možném ovlivnění získání těchto zakázek díky funkci  hospodáře TJ. Byla firma,která "vyhrála“ tendr skutečně stavební firmou,nebo pouze zprostředkovatelem zakázky s podílem na zisku? Dnešní stav ,kdy dochází v republice v této oblasti k prověřování postupů při získávání zakázek z veřejných zdrojů ,dává i nám právo a povinnost  právo prověřovat všechny možnosti ovlivňování postupů v této citlivé oblasti.Věřit ,že tuto zakázku získala firma Stavba Praha v tvrdé konkurenci stavebních firem  pouze splněním podmínek poptávkového  řízení ,vyvolává nutně pochybnosti,které se musí prověřit a rozptýlit.  Veverka Ferdinand 

 

Jednání PH na  TJ 11.2.2010

Místa jednání:

Magistrát HMP

odbor územního plánování,

odbor  „Celopražských významných změn územního plánu vlny I a II.,

 

Městká část Praha 10:

informační středisko MČ Prahy 10,

odbor územního rozvoje,

stavební odbor.

Členové komise vždy  vystupovali jako členové TJ Bohemians,oddíl pozemního hokeje,který  usiluje o odstranění příčin blokující výstavbu Hagibor pomocí neformálních aktivit..Využívala k tomu veřejně dostupné informace na www.stránkách pražského magistrátu a MČ Prahy 10  a práva být informován dle příslušných zákonů.Nikdy jsme se nesetkali s nepochopením,nebo odmítnutím podat informace.

 

Výsledky našeho jednání:

A/Problematika  změny územní plánu na prostor Hagibor:

TJ Bohemians spolu s VD podala v řijnu 2007 návrh na změnu Up .

Tento návrh Rada MČ svým usnesením 967 ze dne 12.12.2007 neschválila z těchto důvodů./citace/

a/návrh nebyl řádně projednán s MČ Praha 10

2/byla navržena přeměna  veškerých sportovních ploch ve vlastnictví TJ na území pro smíšenou výstavbu

3/byla zvýšena  míra využití území  pro stavební účely  o 100% na ze 150 000 m2 na 320 000 m2

4/podány návrh obsahoval i pozemky MČ Prahy 10 bez souhlasu MČ Prahy 10

5.Návrh byl s negativním stanoviskem MČ Prahy 10 zaslán na MHMP

poznámka: v žádných jednáních  naší komise nebylo nikomu známo  ,že by byla uzavřena dohoda mezi TJ a MČ Praha 10  dvojím podání žádosti o změnu Up,tak jak se uvádí  v materiálech VTJ  pro členy TJ

 

6/Městka část podala svým usnesením 966 ze dne 12.12.2007 svůj vlastní návrh na změnu Up,který rušil stavbu velké haly a podmíněnost II.vestibulu

Návrh  MČ Praha 10 byl k zaslán na Mg.hl.města Prahy k  zařazení do vlny změn  08  Up.

7..MHMP z návrhu změn Up vlny 08 vyjmul  z stavby   celoměstského významu, a navrhl je přednostně projednat v  I.vlně změn

8..do I.vlny byl  zařazen i návrh MČ Prahy 10 pod číslem 2420 a dne 8.10.2009 byl Radou MHMP doporučen ke schválení pro jednání zastupitelstva

9.Rada MHMP svým usnesením ze dne 13.10.2009 názor náhle  změnila a doporučila zastupitelstvu pro jednání  dne 22.10.09  změnu č.2420 přerušit

10.na jednání zastupitelů dne 22.10.2009.byla změna Up č. 2420 radním Langmajerem  navržena k přerušení řízení  pro rozpor mezi předkladatelem/MČ/  a TJ s  investorem.

Důsledkem přerušení jednání je ,že návrh na změnu Up spadne zpět do vlny změn 08 s termínem schválení 2012-3.

závěr:podání návrhu na změnu Up,který podala  TJ Bohemians a Vinohradská Developmnet bylo podán v rozporu se zájmy členů TJ a má negativní dopad na urychlení jednání o změně Up na území Hagibor

 

Problematika územního rozhodnutí:

získané informace:

1.MČ Praha 10 :platí UR  Hagibor ze dne 10.5.2003

2.platí I.změna tohoto UR  na „  Rekonstrukce a rozšíření objektu halových sportů Hagibor .“ze dne   20.11.2006

2.Žádná jiná žádost o změnu územního rozhodnutí  nebyla ze strany investora ani TJ  na MČ podána.Tím byl jakýkoliv termín,uváděný v informacích od roku 2004-2010 pro členy TJ zcela nereálný.

Příklad:Informace písemně podaná dne 24.11.2005  na RVTJ :

Techniserv vypracoval kompletní dokumentaci pro změmu územního rozhodnutí.Tato dokumentace byla v září 2005 podána spolu se žádostí o vydání změny územního rozhodnutí na stavební úřad MČ Prahy 10

3.Na  plochách SP lze stavět v souladu s platným územním plánem a to i na pozemcích sousedních SV a částečně i ZVO. /podmínka:sportovní stavba většího rozsahu/

4.Stavbu lze zrealizovat podáním žádosti o „II.Změnu UR ze dne 10.5.2003 „

5.na pozemcích ZVO/stávající územní plán/lze stavět sportovní stavby

4.na pozemcích SV/SVM/ lze stavět sportovní stavby

Poznámka:: Dle názoru pracovníků Mg.hl.města Prahy nebylo toto územní rozhodnutí naplněno a pozbylo tím platnost.Na území Hagibor provedeny pouze tyto práce:

Demoliční práce dočasných staveb-provedeno před zahájením stavby a platnosti územního rozhodnutí

Přeložka kanalizace-provedeno v roce 2002  na havarijní výměr před platností územního rozhodnutí

 

B/Informace z Mg.hl.města Prahy:

1.názor pracovníků územ.plánování:Mag.hl.města Prahy-UR o umístění stavby z  10.5.2003 se nenaplnilo a tím pozbylo platnost./nebyly zahájeny stavby po 10.5.2003 související s platným UR /

2.nic nebrání na sportovních plochách okamžitě zahájit stavbu v souladu s územním plánem na základě žádosti o UR a umístění stavby

3.na pozemcích ZVO/stávající územní plán/lze stavět sportovní stavby

4.na pozemcích SV/SVM/ lze stavět sportovní stavby

Na všech pozemcích SP daných územním plánem lze do výměru 20%/výjimečně i více/z dané plochy stavět doplňující stavby pro provoz těchto ploch/technické zařízení,šatny,restaurační a ubytovací provoz,parkovací plochy apod.

závěr:

1/Docílením  zrušení platnosti původního územního rozhodnutí by otevřelo prostor pro podání žádosti o nové územní rohodnutí dle nových podkladů a záměrů.Stavbu  „Rozšíření haly Hagibor“ponechat v platnosti,nebo vydat nové územní rozhodnutí.

Pokud  zrušení není reálné jsou možné tyto postupy:

1/zahájit práce na  podání  II.návrhu na změnu  územního rozhodnutí „ Realizace sportovních  staveb.Tato cesta je dle ing.Barochové obtížná,ale realizovatelná

2/Vrátit bod č.2420 na jednání Rady a zastupitelstva  Hl.m.Prahy a po jeho schválení zažádat o zcela nové územní rozhodnutí

3/na základě dohody mezi TJ a oddílem PH umožnit zahájit přípravných  prácí oddílem pozemního hokeje využitím Evropských fondů,dotací,grantů a jiných zdrojů.

 

Závěr komise:

:

1.Od začátku projektu byl rozpor mezi snahou zahájit výstavbu sportovních objektů dle zadání Valných  hromad a solventností  investora.Po převzetí projektu Vinohradská development je to již zcela zřejmé .

2.VD čeká na dobu,kdy bude vlastníkem pozemků a kdy celý projekt prodá za výhodnou cenu dalšímu subjektu.Cena pozemků TJ Bohemians je podle cenové mapy 2400 Kč.Cena okolních pozemků je v současné době mezi 4-6 000 Kč.Bez povinnosti stavět velký objekt haly,financovat II.vestibul metra,garáže se náklady na projekt významně sníží.

V situaci  poklesu zájmu o zahájení výstavby nových projektů je  snaha VD stavbu „zakonservovat“ a i nadále poskytovat TJ zálohy na konečnou kupní cenu a tím získávat komerční pozemky za cenu m2 z roku  2003-4.

3.informace,které jsou podávány členům TJ o výstavbě jsou v rozporu se skutečností a vzbuzují nedůvěru  členů TJ

4Dle sdělení Techniservu,byl projekt Hagibor cela zaplacen a předán k využití

4.Pokud se má projekt reálně naplnit domnívá se komise PH ,že se projekt musí stát projektem všech členů TJ.

Bohemians má více jak 3 000 členů,je to potenciál,který  může celý projekt posunout do realných termínů   

B/projednat s VD další postup s zcela konkrétními termíny postupu výstavby

 

Komise PH navrhuje:

1.projednat tento materiál výborem TJ a na dalším setkání pracovní skupiny se zástupci výboru

2.projednat situaci na RVTJ a Valné hromadě spolu se závěry jednání podle bodu 1

3.Celé jednání komise PH je stále vedeno snahou dosáhnout zahájení stavby areálu Hagibor  v reálných termínech.Nemáme v úmyslu zpochybňovat dosavadní práci všech,kdo se doposud podíleli na podmínkách výstavby.Na druhé straně možné přijmout vyjádření,“i my jsme nespokojeni s postupem výstavby.Je třeba se podívat na výsledky více jak 10 leté snahy o výstavbu Hagibor.Nemůžeme přece být spokojení s tím,že neustálým prodejem majetku TJ,v tomto případě pozemků Hagibor,žijeme na úkor budoucnosti  TJ Bohemians.  

 

Vedení skupiny:

Veverka Ferdinand

Pavel Kolář

Petr Baumruk

Ing.Petr Faltus 

ing.Ivo Pazourek                                                                                                                   

              

 

 

 11.01.2010

Záznam z vedení neformálního jednání členů oddílu pozemního hokeje.  11.01.2010

Vždy jsme vystupovali jako členové TJ,kteří sami nemají oprávnění k oficielním jednání,ale jako členové oddílu pozemního hokeje,které mají zájem o co nejrychlejší odstranění všech problému,které brání zahájení výstavby na sportovních plochách.Využili jsme všech,veřejně dostupných informací na www stránkách MHMP,MČ Prahy 10 a informačních center obou organizací.

 

Dne 11.01.2010 jsme se zúčastnil jednání na oddělení územního rozvoje,který vede arch.Kubiš. za přítomnosti ing.Císaře a ing.Kuklíkové

před schůzkou  byly zaslal p.Veverka arch Kubišovi tyto dotaz:

/jak postupovat při naší snaze urychlit výstavbu sportovních ploch s využitím podkladů,které vypracovala ve spolupráci s investorem TJ.

 

Cílem schůzky bylo zjistit možnosti výstavby na plochách dané územním plánem jako SP plochy,nebo možnost zahájit výstavbu sportovních ploch dle zadaných podkladů TJ a výkresů Techniservu „Akce Sportovní s víceúčelový komplex Hagibor 12/2004“

.

Úvodem jsem prohlásil,že jednání je vedeno  z iniciativity oddílu pozemního hokeje  na základě souhlasu VTJ  o neformální iniciativitě  členů výboru PH k odstranění problému výstavby.

Byly projednáno:

1

a/současný stav vlastnictví pozemků na Hagiboru, dle výpisu katastru nemovitostí.

b/stav žádostí o změnu územního plánu 966 a 967 na MHMP,vliv na jednání zastupitelstva důvody podání dvou změn,

c/možnost vydání územního rozhodnutí pro výstavbu sportovních ploch,

 

závěry:

není známo,že by TJ Bohemians podala  žádost o změnu územního rozhodnutí v souvislosti se stavbou na plochách určených Up pro sportovní stavby,mimo žádosti o Rozšíření haly Hagibor.Tato žádost byla schválena jako změna stávajícího ˇUzemního rozhodnutí ze dne 22.4.2003 a byla vydána dne 20.11.2006

 

1/podání žádosti o změnu Up TJ Bohemians pod č.967,která MČ Prahy 10 neschválila,a postoupila spolu se svým návrhem č. 966 na MHMP,/tento návrh byl dodatečně schválen na VTJ/mohlo být důvodem k přesunu žádosti do stavu přerušení.K podání  žádosti  TJ  967 nebyl  zjevně žádný  jiný důvod,než komerční.Magistrátem HMP byl návrh MČ Prahy 10 veden a projednáván pod bodem č. 2420 a zařazen do Vlny celoměstských významných změn.

2/stav žádostí k dnešnímu dni:

.Na zasedání RHMP ze dne 13.10. byla změna Up  „č.2420 Hagibor“  doporučena ke schválení zastupitelstvu,

na jednání zastupitelstva HMP dne 22.10. byla změna Up 2420  radním p.Langmajerem navržena k přesunutí do přílohy  změn č.4 určených  k  přerušení řízení a následně zastupitelé tento přesun usnesenímč.30/85 schválili. Důvodem k přerušení řízení měl být nesoulad požadavku na změnu MČ Prahy 10 a investora.

 Podle pracovnice odboru územního plánování MHMP pí.Sýkorové,hrozí,že v nejbližší době budou  definitivně schváleny Celoměstské významné změny územního plánu a změna 2420 Hagibor spadne definitivně do vlny změn schvalovaných v  horizontu dvou i více let

 

3/dle stanoviska pracovníků oddělení územního rozvoje  by nám nic nemělo ve vypracování  studie o umístění sportovních staveb,ve dvou variantách.Jedna,která by respektovala stávající územní plán a byla by i omezené výstavbě ,druhá,která by byla v zcela v souladu s návrhem Techniservu schváleným Valnou hromadou v roce 2005 a zasahovala by částečně do území v Up vedenou jako území pro ZVO,včetně všech doprovodných staveb a byla by v souladu

se změnou územního plánu č.977 podanou MČ Prahy 10.Bylo by pak na dalším jednání se stavebním úřadem,která varianta by byla podkladem k žádosti o vydání „ˇUzemního rozhodnutí o umístění stavby sportovních ploch.“

Oddíl pozemního jsme ochotni se podílet na vypracování studie.

&n

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo