Valná hromada 2014

 

Vážení přátelé,                                                                                                                         12.4.2014

 

Dovolte mi vyjádřit se k hlavním problémům TJ. Jsou tyto:

 

1/neřeší se  dlouhodobě  ztrátové  hospodaření  TJ

 

2/neřeší  se  nejasné hospodaření jednotlivých středisek,nevíme kde a  proč  se kumulují ztráty pro TJ.Nelze tím posoudit nezbytná opatření ke snížení schodku TJ.

 

3/ interní audit  zůstal  v  polovině  cesty.  Nebyly   vyvozeny  závěry z auditu pro zásadní změnu řízení TJ

 

Rekapitulace  postupu výstavby:

 

2v roce  2005-byla uzavřena  smlouva  na  budoucí prodej  pozemků v majetku TJ za cenu ,která byla  pod cenou v místě obvyklou. / znalecký posudek   přiložen /

 

3/rok 2007-TJ podává žádost  o změnu UP na MČ  Prahy 10.Zastupitelé MČ Prahy svým usnesením vyslovilo s podáním  nesouhlas .Důvod:podání bylo zjevně   proti zájmům TJ a ve prospěch VD. Dodnes není jasné,kdo tuto žádost podal a podepsal. / příloha  usnesení   MČ  /

 

30.11.2011 –  PVS  zaslala  firmě  INFOS vyjádření k : Žádosti o stanovisko k zastavovací studii Hagibor včetně výstavby na trase KV.

 

Výsledek:podmíněný souhlas s výstavbou,pokud nebude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na trase KV. V žádném  případě nemohl být tento dopis považován za souhlas s výstavbou Vychází najevo,že dopis podepsal nekompetentní pracovník,dokonce trestně stihaný.Přesto se tento dopis presentuje jako souhlas s výstavbou a je rozhodující pro  pro převádění pozemků v majetku TJ na VD.včetně jasně ztrátové výměny pozemků

 

/Dopis PVS  v příloze/

 

1.12.2011 TJ informuje  RVJT o zahájení  jednání  k uzavření smlouvy o  směně pozemků mezi VD a TJ . Jednání o umožnění stavby na trase KV je bez výsledku.

 

Červenec , 2013 –TJ  podává na MČ návrh na změnu UR. Stavební odbor žádost vrací k doplnění. Chybí souhlas PVS s výstavbou na trase KV,

 

Září-TJ podává opět  žádost o změnu UR na MČ ,chybí  stále   souhlas PVS s výstavbou na trase KV. Ze všech předchozích jednání,vyplývá ,že souhlas nemohl být ze strany PVS ani PVK  ze zákona vydán. Celý záměr na přesun výstavby na východní území  tím přestává mít smysl.Zároveň prochází vyjádření některých organizací k žádosti o změnu  UR.

 

TJ zahajuje jednání s oddíly TJ o nové variantě s podstatným omezením výstavby.  Byly směněny pozemky TJ s možností stavebního využití, za pozemky VD s trasou KV se stavebním omezením. Celá směna pozemků  stala pro TJ nevýhodnou s právní vadou..

 

Prosinec 2013 TJ podává opět žádost o změnu UR, kterou MČ vrací pro  časovou  neplatnost některých vyjádření dotčených organizací.

 

Přátelé, nová varianta výstavby je nejhorší variantou od doby 2001.

 

 60 000 000 investice,která měla  vytvořit podmínky pro další rozvoj sportu v TJ spolu s ekonomickým přínosem výstavby se změnila  na vytvoření centra pro komerční provoz  a je i likvidační pro oddíly,které měly své zázemí na území Hagiboru. 

 Pak však přátelé již nestojí nic v cestě postupně proměnit  i  Slovenskou na fitcentrum a loděnici na komerční výuku  veslařů,vše za tichého souhlasu oddílů,kterým neleží na srdci zájmy ostatních oddílů v jiných střediscích.

 

I takový může být konec sportu v TJ Bohemians

 

 Nebyl žádný důvod rozhodovat o milionovém majetku pouze korespondenčním hlasováním. Vše se mělo , v souladu se stanovami, rozhodnout na VH,která měla  být svolána i v dřívějším termínu. Byl by zde prostor pro řádné projednání problematiky nových řešení výstavby  s přijetím závěrů,které by vyjadřovaly souhlas všech členů.Každé hlasování o prodeji majetku v tomto rozsahu mimo VH je proti stanovám TJ.

Je   rozdíl,pokud hlasuje oddíl v korespondenčním hlasování  jedním hlasem , nebo podle počtu svých členů a delegátů na  VH . Také členové výboru TJ ,na rozdíl od RVJT a korespondenčním hlasováním ,nemají na VH žádné výsadní hlasovací  právo.

 

 Navrhuji VH  toto usnesení 

1/Valná hromada ukládá VTJ zajistit provedení   externí auditu  hospodaření a řízení TJ včetně  prověření  již uzavřených smluv s možností  posouzení o jejich vypovězení v případech,kdy budou zjištěny okolnosti,které poškozují zájmy TJ,nebo jejich nevýhodnost pro TJ ,s vyvozením osobní  odpovědnosti .

 

2/Uveřejnit všechny uzavřené smlouvy o pronájmu nebytových prostor, včetně servisních  dohod a výdajů nad 5000 Kč 

3/Vrátit TJ předložený rozpočet k přepracování.Přijmout krizový rozpočet,omezit výdaje pouze na  nezbytné položky.V rámci mzdových úspor zavést omezenou pracovní dobu tam,kde to neohrozí bezpečnost provozu zařízení TJ. .Řešit problematiku  interních í nájmů po provedení externího auditu.

4/Ukládá VTJ vypsat  výběrové řízení  na obsazení řídích funkcí . V případě neschválení návrhu na provedení auditu,vypsat výběrové řízení do 30.6.2014.

 

Veverka Ferdinand

 

 

 

Vážení přátelé, VTJ ,/po projednání i předsedové oddílů TJ Bohemians  /       Praha 3.1.2012                     Ekonomická situace společnosti  se bude plně promítat i do naší TJ.Kdo nebude na tuto situaci připraven ,čekají ho vážné obtíže.Jistě  nechceme aby poslední prostředky za prodej majetku TJ byly i nadále zdrojem prostředků pro provoz TJ,více,než je nezbytně nutné.Výbor oddílu PH  chce  předložit projekt efektivního řízení TJ v pilotním projektu „Hagibor“,který by byl předložen k široké diskuzi členům TJ.Na základě stanov TJ o  podávání informací ,požadujeme zaslat  informace,které budeme považovat za důvěrné a budou sloužit pouze pro  výbor oddílu.

Požadované informace za rok 2011:

PŘIJMY:1/příjmy střediska Hagibor v tomto členění:

a/příjmy interních nájmů hala Hagibor dle oddílů,včetně sobot a nedělí

b/příjmy int.nájmů středisko Hagibor tenis

c/příjmy z externí nájmů za sportovní plochy hala Hagibor včetně sobot a nedělí

d/příjmy z externích nájmů  stř.tenise/příjmy z externích nájmů od nájemců   Hagibor,včetně akce cirkus

f/celoroční využití haly  Hagibor  v % vyjádření  všedních dnů a % využití sobot a nedělíg/ % poměr využití hodin  haly Hagibor vlastních a cizích sportovců ,dělených na všední dny a soboty a neděle

f/příjmy granty na provoz stř.Hagibor

h/příjem za úhradu nákladů na energii provozu objektu  garáží fi.Disel a  do 11.8.2011 i nakladatelství Baronet,kde  v dozorčí radě do 11.8.2012 zasedali i  členové TJ R.Šach.V.Seidl a v minulosti i M.Houška , od doby prodeje objektuch/jak jsou  smluvně  dohodnuty podmínky využívání  prostoru objektu garáží pro TJ ,kde má 10%podíl v pozemcích

VÝDAJE:

2/náklady střediska Hagibor:

a/ energie voda,dělené na stř.Hagibor a tenis/pokud  je to umožněno/

b/ energie –teplárny /dělené,pokud to je možné/

c/energie- světlo       /dělené pokud jsou samostatné elektroměry/

d/odpadyf/hlídací služba

g/mzdové náklady provozu haly Hagibor ,ved.střediska.,vrátní,úklidh/mzdové prostředky tenis

ch/revizní zprávy za objekt Hagibor  jednotlivě

i/přímé náklady na údržbu –materiál

                                -dodavatelsky externě                                           

                                -práce v počtu pracovních  dnů pracovníka údržby Práška  vyjádřené i v Kč/                                       -materiál,včetně úklidových prostředků

3/náklady na  střediska sekretariát :

a/podlahová plocha kanceláříb/podlahová plocha využívaná  v bývalé sauněc/mzdové náklady střediska sekretariát Hagibor d/počítačové služby,včetně servisní činnostif/spoje sekretariát

g/ostatní náklady –tiskové náklady                          -

4/celkový přehled prostředků za prodej pozemků Hagibor:

a/celková částka za prodej pozemků v Kč :

b/ částka za 1 m2:

c/převedené prostředky do rozpočtu TJ od roku 2004 do 2011: 

   návrh pro rok 2012 :

d/ spoluúčast na grantech,včet ně I.etapy rozšíření haly Hagibor :e/na výstavbu nového projektu sportovních objektů bude  využito Kč:

f/ na další výstavbu na zbylých pozemcích bude použito Kč:

Výbor oddílu upozorňuje na situaci,kdy RVJT rozhoduje o majetkových převodech hlasováním,které není v souladu principem  hlasování Valné hromady,kde se hlasuje podle počtu členů jednotlivých oddílů..Tento rozpor může zpochybnit veškeré rozhodování o majetkových  rozhodnutí,které RVJT učinil.  Veškeré informace budou důvěrné.Jsem připraven na výboru TJ vysvětlit náš další postup.Přivítám další informace,které umožní správný postup při práci na pilotním projektu „Hagibor 2012“Těším se na další spolupráci.

Veverka Ferdinand   

Jak dál v oddíle pozemního hokeje  a v TJ.

Stále bojujeme o přežití a to v době,kdy se v TJ Bohemians prakticky rozpadly  všechny kolektivní oddíly.Není náhoda,že to jsou to oddíly bez vlastního zázemí.Ukazuje se,že oddíly nemůžou dlouhodobě  existovat bez toho,že by měly minimální podmínky pro svojí činnost, s možností společenského setkání všech generací.

Interní nájmy,které již dosahují 65% nájmů pro externí zájemce jsou jedním z hlavních důvodů,proč  jsou kolektivní sporty  bez vlastní mládeže .Cesta z této situace je jediná.

Přeměnit TJ Bohemians na sdružení,které bude minimálně zatížené vlastní režií.

Jestliže po 10 letech „výstavby „ na Hagiboru jsme prakticky na začátku,pak naše hodnocení jak je  TJ vedena ,musí být víc jak kritické.Každý oddíl musí hospodařit  s vyrovnaným rozpočtem.Schodky oddílů jsou předmětem jednání a „upozornění „ se strany VTJ .Proč  se však  tímto pravidlem neřídí i jednota.Hospodaření TJ  je zatíženo od roku 1996 stálým schodkem 2-2,5 milonu.Schodek je kryt pouze díky prodejem majetku.Co však bude dál.TI, kteří nesou odpovědnost za tento stav  odejdou a nechají za sebou stav,který se bude  radikálně řešit.

Náš oddíl je dlouhodobým kritikem tohoto stavu.Ti pohodlní nás neradi poslouchají,zvláště  proto,že ještě TJ  má na to,“aby se na horní palubě tančilo“.Co však bude dál???Navrhujeme proto radikální krok.Rozpočet pro rok 2011 přepracovat na zcela úsporný a vyrovnaný,překročitelný pouze v položce „spoluúčast na grantech a dotacích“.Zmrazit  okamžitě účet ,na kterém jsou poslední prostředky, které TJ má.Zároveň se i ptát,proč jsou poslední a zda je celý postup, od okamžiku nástupu nového“investora!  od roku 2005 ,v souladu se zájmy TJ.Přes několikeré  výzvy, aby se nám zástupci investora představili na Valné hromadě,nebo na jednání RVJT,se tento, zcela legitimní požadavek,  za 5 let nepodařilo prosadit.

Přesto věříme v budoucnost našeho sdružení oddílu a úspěchy zelenobílých barev.

  

Vážení přátelé,                                                Praha 14.10.2011

V naší společnosti došlo k závažné změně v oblasti financování sportu,která boří mýty minulých let.

Již není dominantní velikost jednoty a počet sportů v TJ,ale vlastnictví majetku občanského sdružení ,který má právní subjektivitu a organizuje sport především pro mládež.

V naší jednotě ,která sdružuje 22 sportu,nemá  žádný oddíl  vlastní  majetek  a nemá tím možnost požádat přes svůj národní svaz o dotace jak na vlastní provoz oddílu,tak na provoz zařízení,který pro svůj  sport využívá.

Tím,že TJ byla nucena využít  svaz gymnastiky pro  přidělení dotace i pro dalších 21 sportů v rámci TJ ,pro dotace na provoz zařízení sloužící pro vodní sporty,tenis,halové sporty i oddíl plavání a další sporty,je stav,který není pro TJ příznivý.

       Řešení je jediné.Vytvořit menší sdružení oddílů,které využívají střediska  Podolí,Slovenská,Hagibor,Klášterka,Jiřetín pro svoji sportovní činnost .Podmínkou je vlastní právní subjektivita a  dlouhodobý pronájem majetku,který využívají pro svojí sportovní činnost,včetně majetku sloužící jako zdroj prostředků pro svojí činnost.

   Jaké kroky je třeba učinit.

První krok je vlastní právní subjektivita,stanovy,registrace u MV,vlastní  IĆO,

Druhý krok je smlouva o sdružení oddílů,které využívají majetek daného střediska

Třetí krok je smlouva o dlouhodobém pronájmu a faktický převod majetku.

 Je možné a potřebné zachovat formu TJ,která by zastřešovala oddíly,poskytovala střediskům  nezbytný servis,popřípadě i účetní služby za jasně dohodnutých podmínek.

Střediska by hospodařila zcela samostatně,s vytvářením fondu oprav,mzdového fondu pro zajištění provozu střediska ,fondu pro příspěvek oddílům,která nemají vlastní sportovní plochy.

O provozu střediska by rozhodovala správní rada střediska,složena ze sportů,využívajících dané středisko.Jednou ročně by se svolávala Valná hromada všech oddílů pro s roční zprávou o provozu středisek.

TJ Bohemians je jedním z posledních sportovních  zařízení,které se řídí podle podmínek platných již od roku 60 let minulého století.

Co může nový model řízení přinést:

1/více práce pro oddíly,mající ve své správě majetek a starost o jeho využití

2/možnost podání vlastních žádostí o granty/zde by bylo možné využít znalosti konkrétního pracovníka TJ/

3/rozhodování o využití majetku,pronájmech,obnovy majetku i efektivnosti vynakládání prostředků pro provoz střediska

4/odbourání všech neefektivních výdajů,každá koruna výdajů by byl výdaj ze svých prostředků 

Vážení přátelé,toto je první návrh řešení,které reflektuje na novou situaci ve sportu.Nestačí se pouze hlásit k nové iniciativě sportů  na financování sportu.Nesmí se bát udělat krok,kterým budeme  připraveni na nové změny.

Budoucnost patří připraveným.

 

Veverka Ferdinand

 

Sekretariát TJ           

Předseda TJ V.Wágner                                                     Praha 25.5.2009

Náš oddíl pozemního hokeje bude mít 10.6. rozšířenou schůzi výboru,kde chceme řešit existenční otázky jednotlivých družstev.Na této schůzi chceme informovat členskou základnu oddílu o postupu prací na výstavbě areálu Hagibor.Žádáme vás proto,ve smyslu Stanov TJ  o písemnou informaci na tyto dotazy:

1.jaký je aktuelní stav ve výstavbě areálu Hagibor.Jaký je aktuelní odhad časového postupu výstavby

2/jak se plní usnesení VH o získání investičních prostředků na pokračování akce“rozšíření haly Hagibor „Je možné předpokládat zahájení prací do ……

3/jak se řeší připomínky  k  projektu areálu a rozšíření haly podaných oddílem  PH.Byly řešeny v projektu?

3/jak řeší  projekt výstavby sportovních ploch  změny ve   výstavbě,především zrušení výstavby podzemních garáží pod našimi pozemky,upuštění od výstavby lehkých hal a další úpravy.Pokračují práce na projektu?

4/Jak pokračují práce na získání vyjádření jednotlivých  účastníků řízení nutných pro podání žádosti o územního rozhodnutí ,nebo územního souhlasu pro I.etapu výstavby.Pro vaší informaci uvádím citaci ze stavebního zákona o územním souhlasu jako podnět k případnému využití.Dle informace ze  stavebního úřadu P 10, lze dokonce již v této době podat žádost o vydání stavebního povolení.Toto podání by urychlilo admistrativní úkony potřebné pro splnění podmínek spojené s podáním této žádosti.

Územní souhlas jako správní rozhodnutíUstanovení § 96 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Na počátku letošního roku vydal Nejvyšší správní soud zásadní judikát sp. zn. 1 As 92/2008 – 76, kterým judikoval, že územní souhlas má stejné právní účinky jako územní rozhodnutí, když se od územního rozhodnutí odlišuje pouze tím, že územní souhlas se vydává ve skutkově a procesně jednodušších případech, které mají bezkonfliktní povahu. Nejvyšší správní soud zdůraznil ust. § 192 stavebního zákona, podle kterého se na postupy a řízení použijí ustanovení správního řádu, není-li stanoveno jinak. Proti….. 

4/došlo při uzavírání nové smlouvy s nájemce restaurace respektování trvalého zákazu kouření.Navrhujeme tento zákaz rozšířit na všechny střediska  ve vlastnictví TJ 

 

Dle našich informací je areálu Hagibor nový nájemce restaurace.Upozorňujeme v této souvislosti na nutnost zapracovat do nové smlouvy s nájemcem zákaz kouření v celém prostoru haly.Jako účelový  sportovní areál by tento požadavek měl být brán jako automatická záležitost.

Získané informace nám pomůžou řešit situaci,kdy je ohrožena existence oddílu pozemního hokeje .

S pozdravem

Veverka Ferdinand

Vyjádření výboru TJ Bohemians Prahak dopisu předsedy PH F. Veverky z 25. 5. 2009(k jednotlivým bodům dle přiloženého dopisu předsedy PH)

 1/ Aktuální stav přípravy výstavby Hagibor:-          20. 5. proběhlo jednání zástupců TJ a VD a.s., kdy byly stanoveny další termíny a postup pro  jednání na MČ Praha 10 ve věci výstavby Hagibor

,2/ Plnění usnesení VH – investice na rozšíření haly:-          při výše uvedeném jednání byla VD a.s. informována o závěrech usnesení naší VH s tím, že jsme společnost oslovili písemně se žádostí o finanční spolupráci ve smyslu usnesení.

3/ Připomínky PH k projektům:-          k projektu velkého Hagiboru byly připomínky akceptovány již v roce 2005 a od té doby se záměr neměnil,-          připomínky k rozšíření haly se týkají až III. etapy (vlastní haly ve vrchní stavbě). Jedná se o návrhy v úpravách ozvučení atp. To bude řešeno až ve fázi před realizací III. etapy (v té době mohou být nové předpisy, normy, materiály apod.)

3/ (podruhé) – dotaz je zcela bezpředmětný, neboť o vypuštění zamýšlených podzemních garáží a dalších změnách již byl rozšířený výbor i delegáti VH informováni v písemných materiálech v letech 2007-2009.

4/ Územní souhlas:-          autor dopisu (F. Veverka) se sám ve svém vyjádření neguje, neboť v ocitovaném znění ze stavebního zákona a judikátu se jasně uvádí, že namísto územního rozhodnutí se územní souhlas vydává ve skutkově a procesně jednodušších případech, které mají bezkonfliktní povahu!!  Což samozřejmě Hagibor není (složitosti podzemních zařízení a sítí, dopravní řešení uvnitř areálu, oddělení sportovní části od komerčně bytové atd.)

5/ Kouření v restauraci:

-     nový nájemce restaurace na Hagiboru byl o omezení kouření informován.             Je s podivem, že předseda PH uvádí, že uvedené informace pomohou oddílu PH řešit jeho ohroženou existenci.            Oddíl PH nemá k dispozici letní plochu na Hagiboru již cca 11 let. Přesto byla po celou předešlou dobu většina družstev oddílu pravidelně na špici mistrovských soutěží. Ještě v loňském roce a na počátku roku 2009 vyzdvihl předseda PH úspěšné výsledky družstva mužů (účast v PMEZ a postup do skupiny A apod.) či družstvo žáků.             Podle reálného mínění výboru TJ je hlavní příčinou avizované krize oddílu to, že v současnosti dochází k výrazné a zásadní generační výměně u dospělých složek, se kterou se oddíl v současnosti potýká.             Předseda PH chce zřejmě za hlavní příčinu těchto problémů označit dosud nerealizovanou výstavbu hřiště na Hagiboru.

 Podle rozboru hospodaření oddílů v roce 2008 (viz Ekonomické materiály VH 2009) byly:            interní nájmy PH  266.999,- Kč,                     externí nájmy PH 203.826,- Kč (z toho získala TJ pro oddíl PH příspěvek na externí nájmy                                                pro rok 2008 ve výši 40.000,- Kč a pro rok 2009 dokonce 100.000,- Kč.)V TJ jsou další oddíly, s obdobně či více nepříznivým poměrem IN/EN (např. plavání, TOM …) a necítí dosud svoji existenci ohroženou.

 Příloha:Dopis F. Veverky z 25. 5. 2009.                                                                                                                     

Dne 4. června 2009                                                                                                                      Výbor TJ Bohemians Praha   stanovisko k odpověďi  TJ

 

Vážení členové výboru TJ

,dovoluji si upozornit,že jsme nedostali odpověď na TYTO BODY našeho dopisu zaslaného v příloze:

1/JAKÝ JE AKTUELNÍ ODHAD ČASOVÉHO POSTUPU VÝSTAVBY AREÁLU HAGIBOR.

ODPOVĚĎ:NENÍ

/JAKÉ JSOU KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY SCHŮZKY Z 20.5./

2/VALNÁ HROMADA BYLA 16.4.KDY BYLA PÍSEMNĚ SPOLEČNOST VD OSLOVENA A JAKÁ JE REAKCE VD.

ODPOVĚD:NENÍ

3/DOTAZ:BYLY PŘIPOMÍNKY ŘEŠENY V PROJEKTU?/

/NEJDULEŽITĚJŠÍ BOD BYL ODDĚLENÝ VSTUP NÁVŠTĚVNÍKŮ HALY OD PŘÍSTUPU SPORTOVCŮ NA PLOCHU,OSVĚTLENÍ,OZVUČENÍ,HRÁČSKÉ LAVIČKY A DALŠÍ BODY./

ODPOVĚĎ:NENÍ

4/DOTAZ JAK POKRAČUJÍ PRÁCE NA ZMĚNÁCH PROJEKTU PO ZRUŠENÍ VÝSTAVBY PODZEMNÍCH GARÁŽÍ,UPUŠTĚNÍ VÝSTAVBY LEHKÝCH HAL.

ODPOVĚĎ:NENÍ

5/DOTAZ:JAK POKRAČUJÍ konkrétní PRÁCE NA NA ZÍSKÁNÍ VYJÁDŘENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ,NUTNÝCH PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ODPOVĚĎ:NENÍ

6/DOTAZ:DOŠLO PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY S NOVÝM NÁJEMCEM NA RESPEKTOVÁNÍ ZÁKAZU KOUŘENÍ

Odpověď:není vyčerávající

Vzhledem k tomu,že článek 5.stanov TJ umožňuje členům TJ požadovat informace o všech jednání TJ, dovoluji si upozornit,že postup výboru TJ porušuje stanovy TJ Bohemians.Věřím,že do začátku oddílové schůze pozemního hokeje budou dotazy sekretariátem a předsedy TJ v plné šíři odpovězeny.

 

Doplňující informace:

V době ,kdy jednotu vedl ing.Košler,vznikl materiál o výhledech všech sportů v TJ.Byl to první a bohužel poslední materiál,který se zabýval situací v oddílech,výhledech rozvoje,budoucích požadavcích na plochy a ekonomickými problémy.Současný stav je omezen na konstatováni "úspěchů" a stavu účtů oddílů.Kolektivní sport potřebuje základnu 5 mládežnických družstev v každé kategorii,pak může v pyramidě vývoje udržovat ženskou a mužskou složku na úrovni,která zaručuje rozvoj oddílu.

Pokud si pronajímáme plochy,pak je to v rozsahu možností pronajímatele,/okrajové hodiny/ našeho rozpočtu, a trenérského pokrytí družstev.Optimální stav proti současným cca 6 hodin týdně je 20 hodin týdně.To nám žádný nájemce nedá,leda v dopoledních hodinách.

Pokud se naše sportovní prostory nestanou společenským místem setkání sportovců,jejich rodin,dětí,prostory,kde se členové TJ budou rádi scházet i v době svého volna, pak je kolektivní sport odsouzen k pomalému zániku. Vzhledem k tomu,že sekretariát odpověděl na dotazy způsobem "netradičním",dovoluji si odpověď zaslat všem členům oddílu TJ a zveřejnit celou korespondenci na našich stránkách:www.praguehockey.cz

Chci ubezpečit všechny členy TJ Bohemians,že veškerá naše snaha je vedena snahou udržet oddíl, s téměř 60 let existence i v dalším desetiletí.Jsme hluboce přesvědčeni,že v otevřené spolupráci všech členů TJ ,spolu s výborem TJ,se nám to podaří.

Veverka Ferdinand

PS:naše oddílová schůze je 10.6. v 19.00 na UT Slavia.Hlavním bodem jednání je výstavba Hagibor a další vývoj

 

V roce 2005 probíhala v TJ souvislosti s projednáváním materálu Směr dalšího rozvoje TJ i duskuze o formě řízení.

Na základě úkolu výboru TJ jsem byl pověřen zmapovat způsob řízení a organizaci sportovní činnosti oddílů v jednotlivých pražských jednotách. Zde je pohled na Slavii Praha ze dne 6.4.2005.Smyslem tohoto materiálu mělo být :

na základě rozboru o systémech řízení velkých TJ a jejich vyhodnocení rozhodnout o změnách řízení v TJ Bohemians.Především dosáhnout lepší ekonomických výsledků a dosáhnout vyrovnaného rozpočtu.

Bohužel celá iniciativa byla ukončena vydáním materiálu,který pouze zakonservoval stávající stav.Bylo to pro mne hluboké zklamání a první seznámení se závažnou skutečností:

V TJ Bohemians je silná skupina oddílů,která si nepřeje žádnou změnu.Hospodařenií,které je založeno na prodeji vlastníhi majetku a zadlužování berou jako positivní věc.Žijí ve fikci,že se takto bude žít nA VĚČNÉ ČASY. 

Záznam z jednání o systému řízení SK Slavia Praha.

  informace podal  sportovní ředitel p.Pína.

1/úvodem jsme převzal :

a/stanovy SK Slavia Praha

b/ročenku Slavia Praha

 

Pana Pínu jsme seznámil s pověřením výboru TJ Bohemians  zjistit v pražských jednotách systém řízení

s cílem porovnat možnosti,které by vedly k vyšší efektivnosti řízení oddílů TJ Bohemians.

Pan Pína mne podrobně informoval o systému řízení oddílů v SK Slavia Praqha.V roce 1992 byla SK Slavia rozdělena do středisek.Základem této změny bylo,že každý ze 26 oddílů získal právní subjektivitu a  následně se zařadil do středisek,keré oddílům umožnilo sportovní vyžití.Do těchto středisek,nebo samostatných oddílů /pokud mohly vytvořit samostatný subjekt/ byl smluvně převeden  movitý majetek /budovy a pozemky/ formou bezplatné výpůjčky na dobu 45 let.Ve smlouvě bylo zabezpečeno,aby se střediska/oddíl/řádně staral o svěřený majetek pod hrozbou odebrání tohoto svěřeného majetku.

Střediska získaly tak možnost využívat majetek tak,aby vytvářely prostředky na sportovní rozvoj i na provoz.

Mohly samostatně,nebo ve spolupráci s ředitelem Pínou ,žádat o provozní,nebo investiční akce.Na pokrytí spoluúčasti při získání  grantu , se z provozu hotelu Slavia vytváří fond,který pokrývá tyto akce,bez rozdílu středisek.

Každé středisko,oddíl hospodaří zcela samostatně,včetně dotací PTU a ČSTV.Pokud středisko soustředuje více oddílů,vytváří buď obchodní společnost,nebo s.r.o.

Sekretariát vytváří samostatné občanské sdružení SK Slavia Praha

Zajištěni provozu SK Slavia sekretariát : -ředitel Pína,sekretářka,energetik a učetní firma+1 uklizečka

poplatek 20 Kč za člena SK Slavia Praha cca 140 000 Kč

zisk z vydávání ročenky SK Slavia Praha pomocí zadání reklam

částečný zisk z provozu hotelu,který se následně rozděluje mezi oddíly s podporou úspěšných sportů a částečnou podporou sportů,které nemají vlastní zázemí.Funkce energetika je nezbytná pro rozúčtování nákladů na energo provoz,který je v rámci areálu Slavia Praha zajišťován z jednoho centra a vůči dodavatelům medií z jednoho centra SK Slavia.

 

Oddíly na valné hromadě 1x za dva roky ,na kterou je zvolen klíč  za 100 členů 1 delegát,volí 11 členné představenstvo,které si svého středu zvolí předsedu a dva místopředsedy.Valné hromady se svolávají podle tohoto klíče každý rok.

Závěrečná otázka zněla:

máte při tomto modelu řízení nějaké nedostatky,které považujete za nutné změnit,vylepšit ,nebo máte signály s tím,že by oddíly,nebo střediska chtěly na tomto systému zásadně něco změnit?

Na konkrétní otázku zněla konkrétní odpověď:

NEDOVEDU SI PŘEDSTAVIT,ŽE BY SYSTÉM NAŠEHO ŘÍZENÍ MOHL BÝT JINÝ.                       

 

zaznamenal

 

Veverka Ferdinand                                             6.4.2005

příloha:Stanovy SK Slavia Praha

rukou psaný dokument,znázorňující systém řízení SK Slavia Praha

 

navrhuji tento další postup:

projednat na výboru TJ

seznámit Valnou hromadu s tímto materiálem spolu s alternativními možnostmi na změnu řízení TJ

 návrhem nových stanov,které  by se schválily na mimořádné Valné hromadě po podrobné diskuzi o novém uspořádání

navrhnout podobný systém řízení v TJ Bohemians

zmapovat majetek,který by byl předmětem nového uspořádání

návrh rozdělení oddílů

finanční zabezpečení nového uspořádání

funkční   zabezpečení,včetně personálního řešení provozu

 

 

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo