Valná hromada oddílu 2012-usnesení

                                                                                 

 Valná hromada-konference 2012 se konala 7.12. Z pozvaných 46 delegátů se zúčastnilo konference 43 delegátů.

Usnesení konference:

Usnesení z konference a volební schůze HC Bohemians Praha ze dne 7. 12. 2012

Počet pozvaných 45,přítomno 43 delegátů,2 hosté.za VTJ se nikdo nezúčastnil

 

Bere na vědomí:

      

       1. vzpomenutí 60. výročí založení PH Bohemians. Avisováno setkání jaro 2013

¨

2.zpráva o činnosti oddílu za období od r. 2006- Veverka

-situace v družstvu mužů, rok 2009 obdobím krize-2013 nová éra

-situace v mládežnických družstvech- vývoj díky podpoře ze strany rodičů a spolupráci se ZŠ Hostýnská

-družstvo žen- generační problém. Velká mezera mezi mládežnickou a dospělou kategorii

-budoucnost v existenci kroužků na základních školách a zabezpečení trenéry

  

3.informace o stavu výstavby sportoviště na Hagiboru. Nutná aktivní účast na Valné hromadě TJ jaro 2013

 

4. Vize rok 2015

 

5.hodnocení Pragochemy. Kladně hodnocen podíl družstva žen

 

6. zpráva o hospodaření, priority:

výdaje

-zabezpečení tréninkových ploch

-vklad do soutěží

-proplácení rozhodčích

-hostování hráčů z jiných oddílů

-jízdné a účast na pohárech neplatili jsme

příjmy

příspěvky,granty,sponzoři,Pragochema

 

7. vyhodnocení nejpotřebnějších hráčů v mládežnických kategoriích:

U8   Střihavková Veronika

U10 Stuna Stanislav

ml.žákyně Kopecká Martina,Hraníčková Eliška

žáci Petr Větrovský,Ačamovič Marko

 

8. volba výboru

Zvoleni :     Doubrava Petr

            Kaplan Daniel

                  Kopecký Jan

                  Kouba Jiří

                  Lažánková Věra

                  Pazourek Ivo

                  Veverka Ferdinand

Ukládá novému výboru

  1. připravit podmínky pro vystoupení na valné hromadě TJ- jaro 2013
  2. klíč pro volbu delegátů na valnou hromadu TJ na jaro 2013
  3. hledat trenéry pro mládežnická družstva

zapsala Lažánková.Usnesení bylo schváleno 43 hlasy.

                 

                 

                   

        

 

Pozvánka na volební konferenci oddílu pozemního hokeje Bohemians Praha

  Místo konání:             nová klubovna SK Slavia Praha – pozemní hokej

Prezence:               pátek  7.12.2012 v 17.30 hod.

Zahájení:                  v 18 hod. 

 Program konference 

  1. Schválení  volebního a jednacího řádu, volba volební komise
  2. Zpráva o činnosti oddílu a výhledu na rok 2013-14
  3. Zpráva o hospodaření oddílu
  4. Zpráva o činnosti jednotlivých družstev-trenéři družstev mužů,žen,dorostu a žákovských družstev
  5. Vyhlášení nejaktivnějších hráčů a hráček
  6. diskuse
  7. Volba nového výboru a delegátů na valnou hromadu TJ

      závěr 

Ukončení konference předpokládáme do 20.30 hod.  

Veverka  Ferdinand                          

Jednací a volební řád konference oddílu pozemního hokeje 2012 konané dne 7.12.2012  

1.Jednání volební konference se zúčastní delegáti-hráči  jednotlivých družstev,členové výboru,trenéři a vedoucí jednotlivých družstev  v počtu  schváleným výborem oddílu.muži,ženy.dorostenci,dorostenky  6 delegátů za družstvožáci,žákyně  3 delegáti za družstvovýbor,trenéři a vedoucí družstev  10 delegátůDelegáti mohou volit po dosažení 16 let věku a mohou být zvoleni po dosažení 18 let věku.Výbor oddílu má právo pozvat hosty konference,bez hlasovacího práva.Kandidátka do nového výboru je navržena zástupci družstev a stávajícího výboru do 1.12.2012 

2.Konference je usnášení schopná je-li přítomný nadpoloviční počet delegátů podle tohoto volebního řádu.Počet delegátů konference sleduje  člen výboru pověřený presencí delegátů.  

3.Jednání konference řídí stávající předseda oddílu.Konference ze svého středu zvolí zapisovatele,který předloží  ke schválení  zápis o průběhu konference,včetně jmen nových členů výboru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.Konference 4.volí 2 člennou  volební komisi z řad účastníků konference. 

5.Volební akt. Voleb se zúčastní delegáti, kteří dovršili v den voleb 16 let věku a zapsali se do prezenční listiny účastníků.Delegáti konference s hlasem volebním mohou podat vlastní doplňující návrh na  kandidáta do výboru oddílu,který se připíše na volební kandidátku.Navržený kandidát musí být starší 18 let.Počet zvolených členů výboru je stanoven na maximálně 8 členů.Na kandidátce muže být uveden i vyšší počet navržených členů.Volby proběhnou formou  tajného hlasování.Delegáti  mohou provádět tyto úpravy:nesouhlas s navrženým kandidátem-škrtne se jméno na volebním lístkusouhlas s navrženým kandidátem-neprovede se žádná úpravaZvoleno bude maximálně 8 členů výboru,kteří obdrží největší počet hlasů.V případě rovnosti hlasůrozhodne los. 

6.Kanditát je zvolen  pokud byl zvolen nadpoloviční  většinou přítomných delegátů v okamžiku volebního aktu.Volební výsledek vyhlásí volební komise. 

7.Nově zvolený výbor si zvolí se svého středu předsedu, dva místopředsedy. 

8.Výbor je zvolen na dobu 4 let. 

9.Diskusi řídí člen nově zvoleného výboru.Každý účastník má právo zúčastnit se diskuse.Na závěr konference je předloženo ke schválení usnesení konference,včetně zvolené  kandidátky. 

10.Konferenci ukončí člen nově zvoleného výboru.. Jednací a volební řád schvalil  stávající výbor oddílu.

Veverka Ferdinand

 

příspěvek do ročenky 2011:

Jak dál v oddíle pozemního hokeje  a v TJ.

Stále bojujeme o přežití a to v době,kdy se v TJ Bohemians prakticky rozpadly  všechny kolektivní oddíly.Není náhoda,že to jsou to oddíly bez vlastního zázemí.Ukazuje se,že oddíly nemůžou dlouhodobě  existovat bez toho,že by měly minimální podmínky pro svojí činnost, s možností společenského setkání všech generací.

Interní nájmy,které již dosahují 65% nájmů pro externí zájemce jsou jedním z hlavních důvodů,proč  jsou kolektivní sporty  bez vlastní mládeže .Cesta z této situace je jediná.

Přeměnit TJ Bohemians na sdružení,které bude minimálně zatížené vlastní režií.

Jestliže po 10 letech „výstavby „ na Hagiboru jsme prakticky na začátku,pak naše hodnocení jak je  TJ vedena ,musí být víc jak kritické.Každý oddíl musí hospodařit  s vyrovnaným rozpočtem.Schodky oddílů jsou předmětem jednání a „upozornění „ se strany VTJ .Proč  se však  tímto pravidlem neřídí i jednota.Hospodaření TJ  je zatíženo od roku 1996 stálým schodkem 2-2,5 milonu.Schodek je kryt pouze díky prodejem majetku.Co však bude dál.TI, kteří nesou odpovědnost za tento stav  odejdou a nechají za sebou stav,který se bude  radikálně řešit.

Náš oddíl je dlouhodobým kritikem tohoto stavu.Ti pohodlní nás neradi poslouchají,zvláště  proto,že ještě TJ  má na to,“aby se na horní palubě tančilo“.Co však bude dál???Navrhujeme proto radikální krok.Rozpočet pro rok 2011 přepracovat na zcela úsporný a vyrovnaný,překročitelný pouze v položce „spoluúčast na grantech a dotacích“.Zmrazit  okamžitě účet ,na kterém jsou poslední prostředky, které TJ má.Zároveň se i ptát,proč jsou poslední a zda je celý postup, od okamžiku nástupu nového“investora!  od roku 2005 ,v souladu se zájmy TJ.Přes několikeré  výzvy, aby se nám zástupci investora představili na Valné hromadě,nebo na jednání RVJT,se tento, zcela legitimní požadavek,  za 5 let nepodařilo prosadit.

Přesto věříme v budoucnost našeho sdružení oddílu a úspěchy zelenobílých barev.

  

    

           

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo