KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY

Připomínky k organizačnímu řádu.                                      PRAHA 25.2.2007URČENO K JEDNÁNÍ VÝBORU ODDÍLU PH  A NÁSLEDNĚ K ROZESLÁNÍ VŠEM ODDÍLŮM TJ 

1.Před projednáním organizačního řádu by mělo dojít  auditu  činností v řízení TJ,auditu náplně práce jednotlivých pracovníků a jejich kvalifikace. 

2.Nemá opodstatnění zabývat se vztahy v řízení,pokud tyto základní body nebudou splněny. 

3.Výsledkem by měla být  forma řízení,jasně zaměřená na servisní činnost.  

5.K organizačnímu  řádu,po vyřešení našich zásadních připomínek ,máme ještě tyto návrhy:bod5/a/ /stanovit klíč k zastoupení delegátů- 30 členů/bez rozdílu věku/ –jeden delegát Mládež je podmínkou dalšího rozvoje.ODDÍL  K TOMU,ABY SE ZÁKLADNA ZVYŠOVALA  POTŘEBUJE I  VELKOU ORGANIZAČNÍ ZÁKLADNU ČLENŮ,EKONOMICKÝ PŘÍJEM I NUTNOST PODÍLET SE NA ROZHODOVÁNÍ O SVÉ  ČINNOSTI V RÁMCI TJ

b/doplnit-schvaluje smlouvu o kolektivním členství oddílu v TJ,smlouvu o dlouhodobém pronájmu majetku TJ

bod 5/2Rozšířený výbor se skládá:a/ze členů výboru TJ-bez hlasovacího práva,pokud nejsou jedinými zástupci oddílu v daném zasedání RV

b/při hlasování rozhoduje nadpoloviční počet přítomných  delegátů/členů RV.Platnost hlasování je při více jak poloviční přítomnosti zástupců oddílů.Zdůvodnění:Ve svém rozhodování se RV řídí přenosem práva oprávnění Valnou hromadou.Valná hromada  je složená ze zástupců oddílů s daným hlasovacím právem.Z toho vyplývá,že je  třeba,aby připravená rozhodnutí výboru TJ získala souhlas předsedů/zástupců oddílů/nikoliv aby bylo nutné je schvalovat i výborem TJ/jako předkladateli návrhů.Volby do výboru TJ:Ve výboru TJ by měli být  zastoupeni zástupci všech středisek  rovnoměrným způsobem,spolu se zástupci  oddílů bez vlastních prostor.na př,Podolí 2,Slovenská 2,Hagibor 2,  tenis 1,mimo střediska 1,oddíly bez vlastních prostor 1.Kandidátka by se sestavovala podle těchto středisek jako více složková kandidátka.Bylo by možné dát na kandidátku i zástupce jiného střediska,pokud by byl základním střediskem zvolen/doporučen/.Profesionální pracovníci TJ by mohli být zvoleni do výboru bez hlasovacího práva/hlas poradní/,a nemohli by být  zvoleni do revizní komise.každý by mohl být zvolen maximálně na tři volební období.Cíl:zabránit střetu zájmů a obměnit „opotřebovanost členů výboru TJ“ 

5.3.Výbor TJ schvaluje a podílí se na přípravě dokumentů,předložených sekretářem TJ……..b/společně s profesionálním vedením  TJ odpovídá za hospodaření TJ.c/za podklady pro jednání výboru TJ je odpovědný sekretář TJd/před rozhodnutím o pozbývání a nabývání majetku/nad 100 000 Kč/ je nutný souhlas  rozšířeného výboru.Valná hromada dává mandát rozšířenému výboru ,jako zastupitelovi mandátu Valné hromady.e/funkce hospodáře je fiktivní funkcí.Buď má hmotnou odpovědnost,nebo je pouze pro kontrolu činnosti TJ  s pravomocí předkládat důvodové rozbory a opatření k vyšší efektivitě hospodaření.   V současné době  je práce  hospodáře odkázána  pouze na přednes zprávy valné hromadě.

KR je nezávislým orgánem,který se řídí pouze stanovami TJ

  5.5.ODDÍLODDÍLY MAJÍ PRÁVO :/mimo jiné/POŽÁDAT O KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ V RÁMCI  TJ, S VLASTNÍ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU.Vztah mezi TJ a oddíly,se řídí smlouvou.Rozhodnutím  Valné hromady,může oddíl/středisko/hospodařit i s majetkem TJ a to na základě smlouvy o dlouhodobém pronájmu.Způsob podílení se na nákladech  provozu TJ se řídí zvláštní smlouvou.SMLOUVA MUSÍ ZABEZPEČIT MAJETEK TJ PROTI ZNEUŽITÍ ,MUSÍ I ZABEZPEČIT CELISTVOST TJ.SMLOUVU PŘEDKLÁDÁ VÝBOR TJ ROZŠÍŘENÉMU VÝBORU A PO JEJÍM SCHVÁLENÍ I VALNÉ HROMADĚ. Jako kolektivní člen TJ má oddíl právo podílet se na činnosti TJ,využívat i jiný majetek TJ na základě uzavřené dohody.  

Není jasné,kdo má v současnosti právní odpovědnost za údalost podobného rozsahu,jako byl případ „utopeného školáka „ a následného soudního rozhodnutí soudu o náhradě škody ve výši 15 000 000 Kč.V našem případě nemá oddíl právní subjektivtitu a ze zákona je tedy odpovědna TJ!!!!!????

 6.1.Není žádný důvod ke zřizování útvaru“ sekretariát TJ“,takto se chovají podníky s obratem více jak 100 000 000  V našem případě  to jsou  pouze umělé tvořené útvary,k zdůvodnění vedoucích pracovníků.Základním článkem řízení a hospodaření TJ by mělo být středisko,s vlastním rozpočtem.TJ by měla zabezpečovat a zastřešovat činnosti vůči státním orgánům,grantovou politiku,a být takovým servismenem,aby o její služby za úplatu byl zájem. To je jeden ze základních nedostatků celého návrhu.toto není prosím namířeno proti stávajícím pracovníkům,je to objektivní skutečnost..Tyto body popírají servisní činnost TJ a zbytečně  popisují funkce,které se nemůžou v rámci TJ využít a tím také ekonomicky zdůvodnit.Výsledkem je „umělá přepracovanost ,hledající náplň práce.6.3.Tuto činnost výrazně omezit a ponechat jen v nejnutnějším rozsahu. Některé přesunout do náplně práce vedoucích středisek a tím jim dát konkrétní náplň,která v návrhu chybí.Po vyhodnocení auditu znovu posoudit počet  vedoucích funkcí v  návaznosti na  rozsah činnosti TJ a jejího ročního obratu..Proto také bod:   „ PRACOVNÍ VZTAHY“ bereme jako pokus o LEGALIZACI  VŠECH STÁVAJÍCÍCH FUNKCÍ,BEZ TOHO ŽE BY DOŠLO  k rozboru/auditu/činností a oprávnění ve vztahu k objemu činnosti TJ.K těmto bodům je nutné se ještě vrátit,stejně jako k bodu B-technický úsek,kde není jasné,kdo se touto činností  konkrétně zabývá a jakým způsobem se v náplni práce dotýká a prolíná pracovníků  napříč činností TJ. BOD 7 je potřebnou všeobecnou proklamací.o které platí výše uvedené připomínky o prověrce činnosti  pracovníků a funkcí.  NA ZÁVĚR ZNOVU PROSÍM O OBJEKTIVNÍ POSOUZENÍ VŠECH PŘIPOMÍNEK.ZDŮRAZNĚJI,ŽE NEJSOU NAMÍŘENY NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU.VŠE JE VEDENO SNAHOU DOBRAT SE K ZÁVĚRŮM,KTERÉ BUDOU VE PROSPĚCH BUDOUCNOSTNOSTI TJ.

Veverka Ferdinand 

 

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo