diskuse na RVTJ

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ROZŠÍŘENÉHO VÝBORU BŘEZEN 2008: 
 Přítomni:za odd/odb.:  AG-Telcová, BAS-Hofman, BRI-Volný, HÁZ-Velenský, LH-Stárek, LYŽ-Lužnický, PLA-Srb.J., PH-Veverka, SG-Kalašová, ŠA-Zvára, ŠER-Novenková, TEN-Matějka, TUR O-Keller, TUR L-Wagner, TUR V-Záviška,  VES-Šveňha, VZP-Duspiva, ZÁP-Vejsada J.členové VTJ:  Houška, Brodský, Proseč, Ruta, Seidl, Šach
za KRK         : Zoubek Jednání se nezúčastnili zástupci oddílů: ATLETIKA, FUTSAL, KANOISTIKA, MODERNÍ GYMNASTIKA, SOFTBAL, TOM, VODNÍ SLALOM A SJEZD, VOLEJBAL. 
Předložené písemné materiály:
   1/ Program jednání   2/ Aktuální sportovní výsledky našich sportovců   3/ Materiály pro jednání VH TJ:-          Valná hromada (zelená složka)-          Ekonomické materiály (žlutá složka)-          Informace o výstavbě na Hagiboru (modrá složka)   4/ Výzva oddílům o podání podkladů pro granty MHMP II. kolo 2008   5/ Informace o úrazovém pojištění ČSTV na rok 2008   6/ Pozvánky na valnou hromadu TJ pro delegáty příslušného oddílu                   
 Jednání rozšířeného výboru (dále RVTJ) zahájil předseda Ing. V. Wagner.Jednání probíhalo podle schváleného programu. Pozváno bylo 32 členů RVTJ, přítomno 24, jednání bylo usnášení schopné. V průběhu jednání se tři účastníci RVTJ vzdálili.  Pro přijímání usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných to je 11 hlasů. 1/  RVTJ vzal na vědomí písemnou i ústní informaci o aktuálních výsledcích našich sportovců a družstev. 2/ RVTJ vzal na vědomí přípravu valné hromady TJ 1. 4. a předložené materiály pro jednání VH:Materiál Valná hromada (zelená složka).-   F. Veverka (PH) doporučil doplnění jednacího řádu, oddílu DISKUZE, poslední větu o znění: Předložený písemný příspěvek bude zároveň součástí zápisu z valné hromady. - R. Šach připomněl, že na VH 1. 4. bude třeba znovu hlasovat o udělení členství pro členy: STANISLAVA FENCLOVÁ a Ing. VLADIMÍR SRB (oba plavání), JIŘÍ MACH, KAREL SVOBODA, Ing. ZDENĚK VANĚK a Ing. VÁCLAV ZOUBEK (všichni veslování) a VÁCLAV GARBACZEWSKI (oddíl zápasu), u nichž soud na základě žaloby J. Hylmara neuznal řádné udělení čestného členství v TJ. - Oddíly navrhují udělení čestného členství novým členům: FRANTIŠEK HARVÁNEK (šerm), MILAN KUPČÍK (lední hokej), JIŘÍ KLÍMA (TOM) a PETR IMRAMOVSKÝ (Tur).          - Pasáž „Plnění usnesení VH 2007“ bude doplněna o vysvětlení, proč nelze z technických důvodů zajistit úkol - zřízení zastávky MHD u haly Hagibor.           Všechny čtyři návrhy byly přijaty jednomyslně.  
     -2-     Ekonomické materiály (žlutá složka).     Dotazy vznesené k jednotlivým pasážím ekonomického materiálu vysvětlil ekonomický ředitel V. Seidl.     - F. Veverka (PH) doporučil revokovat předešlé usnesení o ustálené a předepsané formě výkazů hospodaření v ekonomickém materiálu pro delegáty valné hromady a rozšířit jej o další údaje o hospodaření roku 2007.     Hlasováno: 9 pro, 4 proti, 8 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.
 Výstavba na Hagiboru (modrá složka).     Kompletní informaci o investiční akci „Rozšíření haly na Hagiboru“ a o přípravě výstavby „Velkého Hagiboru“, včetně důležitých pasáží smlouvy o daru podal R. Šach.  
3/   RVTJ vzal na vědomí informaci o přípravě ročenky, která bude distribuována účastníkům VH.
 4/   RVTJ rozhodl založit v TJ nejpozději do dvou měsíců internetové bankovnictví u KB Praha.
 5/   RVTJ vzal na vědomí současný stav ve věci kauzy: Žaloba J. Hylmara o ochranu osobnosti proti TJ Bohemians Praha.       Žalobce se odvolal k vyšší instanci. 1. stání proběhlo 29. ledna 2008 u Městského soudu Praha. Soud uložil žalobci předložit doplnění a rozklad žaloby a to předat do 14 dní soudu i straně žalované. K dnešnímu datu TJ žádný materiál od žalobce neobdržel, ani není zatím znám termín dalšího stání. 
6/   Oddíly byly vyzvány k předložení podkladů pro granty MHMP 2008 II. kolo.
 7/   Přítomní vzali na vědomí informaci o připravovaných běžných úkolech jednoty – pravidelné      kontroly BOZ a PO na všech objektech, kontrola odboru životního prostředí MČ Praha 10 na Hagiboru, úkony související s dokončením a předáním konečné zprávy o investiční výstavbě za rok 2007 na MŠMT, zabezpečování potřebných podkladů pro získání investiční dotace na rok 2008, a řada dalších bodů.
 8/    V následné diskuzi:       -F. Veverka (PH) vznesl dotaz na otázku týkající se zajištění výstavby I. etapy na Hagiboru,        -F. Veverka (PH) se opět zabýval otázkami interních nájmů,       -F. Veverka (PH) navrhl pozvat na VH TJ zástupce investora,       -F. Veverka (PH) podá písemnou žádost na KRK TJ o projednání jeho návrhů,       -J. Srb (PLA) vznesl dotaz na termín ukončení pronájmu parkoviště na škváře Hagibor        Přítomní zástupci výboru a sekretariátu odpověděli na jednotlivé otázky. Kontrolní a revizní komise projedná materiál F. Veverky po jeho předložení. Jednání rozšířeného výboru ukončil předseda Ing. V. Wagner. Připomínáme: VALNÁ HROMADA TJ se koná v úterý 1. dubna od 17.00 hodin v sále ELEKTRA v Praze 7 v budově Dopravních podniků. Přítomní zástupci oddílů převzali pozvánky pro delegáty na valnou hromadu TJ.Delegáty na VH nahlaste jmenovitě do sekretariátu TJ obratem.             Zapsal: R.Šach  Zápis rozeslán elektronickou poštou.Členům RVTJ, kteří nemají e-mailovou adresu byl zápis poslán poštou. 
Předložené písemné materiály:
  
 Jednání rozšířeného výboru (dále RVTJ) zahájil předseda Ing. V. Wagner.Jednání probíhalo podle schváleného programu. Pozváno Záznam z jednání RVTJ ze dne 13.3.2008 ZAZNAMENAL F.VEVERKA/
1.schválen program VH 
2.byl schválen návrh /Veverka/ aby přednesen diskuzní příspěvky,které nebude možné z časových důvodů dokončit ,byly součástí zprávy o VH ,kterou obdrží oddíly TJ
3.oddíl PH /Veverka/přednesl požadavek,aby součástí zprávy o činnosti TJ  2007 byla i zpráva o plnění rozpočtu 2007 ve formatu,který je předložen ke schválení jako Rozpočet TJ pro rok 2008/mimo formát účetní uzávěrka/.Po hlasování nebyl návrh přes podporu 9 oddílů schválen nadpoloviční většinou přítomných delegátů.Veverka požádal po hlasování  o předání informací o plnění rozpočtu ekonomem TJ.Požadavek byl podpořen a označen za legitimní.
4.oddíl PH/Veverka/požádal RK o posouzení,zda jsou dobře nastaveny základní sazby za trvale užívané plochy některých oddílů.Oznámil že předá veškeré podklady,které již předložil Se TJ Revizní komisi.
5.R.Šach informoval,že smlouva s investorem je koncipována tak,že investor provede výstavbu podle uzavře smlouvy o věcném plnění bez vztahu na finanční hodnotu projektu./odpověď na dotaz z minulého zasedání RVTJ.
6.oddíl PH/Veverka/vznesl požadavek o zavedení internetového bankovnictví.Konstatoval,že při osobním jednání s ekonomem jednoty byl tento požadavek odmítnut.Po diskuzi byl návrh přijat se závěrem:
Internetové bankovnictví bude realizováno v měsíci dubnu  2008.
zapsal bez ověření Veverka Ferdinand
Diskusní příspěvěk na zasedání rozšířeného výboru dne 5.4. 2007 Přednesené návrhy:
1.prodloužit čas na diskusi z 3 minut na 5 a 1 hodinu celkem-přijato
2.pro mandát delegátů vycházet z celkového počtu členů oddílu se zvýšením  kvoty na 1 delegáta  z 30 členů na 50 -  nepřijato
3. rozšířenému výboru nebyla předložena zpráva o plnění rozpočtu 2006- vysvětleno –bude předložen na VH 4.kritizován předložený rozpočet v položce ostatní,kde není specifikace výdání "ostatní"- vysvětleno-bude předloženo na VH.5.kritizován rozpočet  2007 v položkách“ vydání“ pro nárůst  schodku rozpočtu ve vydáních o 1,mil. Kč proti rozpočtu 2006.V diskusi jsem  připustil chodek pouze pokud jsou prostředky použity pro investice,nutné opravy./příprava rozšíření haly/spoluúčast na grantech a jim podobným výdajům. Zdůvodnění kritiky:
1.v případě,že by částka za interní nájmy  2,O69 mil. stoupla na 100%, tj. o 1,66 mil. na celkovou částku 3,72 mil stále by to  nestačilo  na pokrytí rozpočtového schodku TJ ,kde by zůstal nekrytý  1 mil.Kč .
2. příjem z externích nájmů ze  sportovních ploch 2,1 mil.--znamená to,že v současnosti je již pro externí nájmy poskytnuto cca 58% z využitelných sportovních ploch a přijatelných časů-

Důvody tohoto schodkového rozpočtu:

1.jsou špatně nastaveny základní sazby na  externí nájmy a z nich vypočtené interní nájmy,Jsou špatně nastaveny základní sazby za využití majetku TJ/ loděnice Podolí,Jiřetín,Slovenská/
2/JSOU ŠPATNĚ NASTAVENY NÁJEMNÍ SMLOUVY A JEJICH PODÍL NA ÚHRADĚ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ A ENERGIÍ.
3/ V NÁKLADECH ,především mzdových ,SPOTŘEBUJEM VÍCE,NEŽ JSOU ZDROJE SCHOPNÉ VYPRODUKOVAT/VČETNĚ DOTACÍ,GRANTŮ A POD.PŘÍJMŮ/
Dotaz k bodu 1/proč se nezměnilo nastavení základních sazeb za prostory: šatny,kanceláře,bazen Podolí,Jiřetín, ,Klášterka,které byly nastaveny v roce 1995- od té doby došlo k nárůstu cen energie,provozních nákladů TJ.

Naproti tomu:základní cena/ 440 Kč/ za tělocvičnu Hagibor  se zvýšila o 45% na 650 Kč a tím i sazby pro oddíly z částky 176 Kč za hodinu ,na 350 Kč za hodinu.-pro oddíly to znamenalo 100% nárůst nákladů. Na tomto růstu se podílí především zvýšení základní sazby-160Kč/hod .Zvýšení interních nájmů pouze cca 50 Kč/hod.

Vzrůst  interních nájmů postihlo především oddíly na Hagiboru a Slovenské,jenom částečně/tělocvična Podolí/ Bylo požadováno vysvětlení a zdůvodnění.
4.urgoval jsem odpověd na dopis oddílu PH  k výstavbě Hagibor /tlumočeno předsedovi TJ/

5.požadoval jsme vysvětlení,kdo nese finanční odpovědnost za mimořádné události při výcviku mládeže/soustředění/- po tragické údálosti při koupání dětí.Jaké je krytí z pojištění TJ ?

Písemně stanovit zásady a povinnosti oddílů,pokud neřeší OŘ.
6/poukázáno,že OŘ CHYBÍ BOD 6/4.
VEVERKA FERDINAND                            

 

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo