jednání na VTJ 31.1.08 - odpověd výboru TJ a reakce výboru PH

Záznam z jednání předsedy oddílu PH p.Veverky  na VTJ 31.1.2008

1.Seznámil jsem  členy VTJ se situací v oddíle PH,zejména na závislost mezi udržením činnosti oddílu a termínem výstavby areálu Hagibor.V situaci,kdy stále nejsou známy základní termíny výstavby,hrozí akutní nebezpečí rozpadu oddílu ,zejména ženské složky.

2.Požádal jsem o podporu žádosti oddílu:

- zařadit všechny příspěvky,přednesené na VH , které nemohly být z důvodů časového limitu předneseny  přímo na VH a byly přitom odevzdány v písemné formě , do zprávy z Valných hromad.

3.Požádal jsem  o vysvětlení ,zda informace pana Lužnického přednesená na RVTJ

je uzavřená dohoda s investorem o věcném obsahu výstavby,bez vztahu  na finančním plnění.Tím není ohrožena výstavba areálu v rozsahu dle projektu  z důvodů růstu ceny stavebních prací.“-

k tomuto bodu jsme  uvedl,že podle svých informací z uzavřených smluv je věcné plnění výstavby objektů Hagiboru omezeno částkou 60 000 000 Kč .Vzhledem k tomu,a že cena staveních prací a materiálu vzrostla od roku 2003  do roku 2008 o cca 100%,znamená to,že za částku 60 000 000 Kč se postaví poloviční objem staveb. 

Informace předsedy p.Wagnera: Musíme věřit,že  investor dodrží věcné plnění dle rozsahu  projektu

Informace R.Šacha:

Skutečně je objemové plnění omezeno finanční částkou,pokud by však hrozilo nesplnění objemu výstavby,budeme hledat jiného dodavatele,které projekt realizuje  za uvedenou částku.

Veverka doporučil zahájit  jednání s investorem,které by uvedlo do souladu smluvní částku finančního plnění  v době ,kdy se smlouva podepsala,s nárůstem cen stavebních prací a materiálu v roce 2008 s indexem růstu do doby zahájení stavebních prací.Vznesl také dotaz,zda TJ bude mít z finančního objemu prostředků dle uzavřených smluv i další volné hotové prostředky.

Tento návrh p.Wagner nedoporučil.

Dále vznesl Veverka dotaz,na ukončení činnosti Areálu Hagibor a jeho fůzi na Vinohradskou Development a kdo je v současnosti představitelem  investora,dále na účast na jednáních o výstavbě.

R.Šach uvedl , že firma Areál Hagibor fůzovala a jako předsedu dozorčí rady,uvedl p.Štěpánka .Veverka požádal o jeho představení na RVTJ v jarním zasedání.Vznesl také dotaz ,jak plní investor smlouvu „ o náhradách  za zabrané sportovní plochy. Tento bod nebyl zcela vysvětlen/mechanizmus plnění/

Požadavek oddílu PH na částečnou úhradu externích nájmů z částky investorova plnění předseda TJ p.Wagner odmítl.

Veverka kladně hodnotil  jednání s R.Šachem o rozšíření haly Hagibor,která byla dohodnuta na RVJT . Hagibor.Tato spolupráce již aktivně probíhá především na technickém řešení provozu rozšířené haly.

p.Wagner odmítl účast zástupce oddílu na jednáních o výstavbě a doporučil tuto spolupráci aktivovat  také na technické otázky výstavby.

3.K bodu o ,“zda rozpočet TJ by byl vyrovnaný v případě nárůstu interních nájmů na 100 %:

 úroveň tj. na úroveň externích nájmů,“ jsem navrhl  projednat tuto otázku s ekonomem TJ

p.Seidlem./pan Veverka pošle před jednáním své poznámky k tomuto bodu/

4.Veverka přednesl námět na zřízení grantového fondu,založeného především na podpoře oddílů s velkou aktivitou a pracující s mládeži.Návrh nebyl podpořen pro malý objem volných prostředků.

5.Veverka poděkoval za přijetí a vyslovil přesvědčení,že se tato  setkání uskuteční i budoucnu.Zároveň jsem  navrhl uveřejnit pravidelné informace z jednání TJ na  www stránkách TJ.

 

Veverka oznámil,že záznam z tohoto jednání umístí na oddílových  www.stránkách

www.praguehockey.cz

 

 

Členové výboru TJ Bohemians.                       Praha 26.6.2007

 

Věc:vyjádření ke korespondenci TJ-PH

 

1.není zásadní rozpor.Oddíl PH považuje nárok za zabrané plochy určené pro PH za legitimní.V současné době muže být návrhem k jednání na příklad podíl z nájmu za Hanspalskou ligu.

 

2.Prosím o sestavení tabulky,jak se měnily základní sazby na objektech TJ od roku

1995.Znova si prověřte,zda by TJ byla soběstačná i při 100% interních nájmech,pokud by se odečetly příspěvky na spoluúčast grantů na opravy,na druhé straně odečetly částky za prodej majetku.

  3. Na posledním jednání s R.Šachem jsem navrhoval ,aby se uskutečnily kontrolní dny nejen pro halu Hagibor,ale  i pro výstavbu Hagibor a to za účasti zástupce PH,nebo na účast v jednání se zástupci Areál Hagibor.

Prosím,aby do návrhu na investiční granty na rok 2008 byl podán návrh na získání nových mantinelů pro halový hokej.

 4.Zvážit rozumné řešení nájmů hal pro oddíly,které mají letní a zimní sezonu.

Nárok na zvýšený podíl hodin v halách /plochách/ s limitem 2 hodin , by mohl být navýšen pouze při přihlášení  družstva mládeže do oficielní soutěže ./alternativní nvrh/

 5.Otázka složení výboru může být předmětem jednání rozšířeného výboru na podzim 2007.V současné době není aktuální. 

6.Informovanost.

Požadavek na zřízení rubriky:“výbor TJ informuje“ považujeme za rozumný,stejně jako uveřejnění

obsazení jednotlivých objektů na www.stránkách bohemianstj obsahem:

a/volné hodiny v časech s cenou

b/obsazené hodiny oddílem v hodinách

c/obsazené hodiny externím subjektům

vše v excelu s barevnou výplní.Přehled by sloužil i ke kontrole využití hal, ploch  a objektů.

Za jakých podmínek se dá pronajmout Jiřetín pro oddíl PH?Příprava,soustředění ,víkend apod.

 

Požadavek na přítomnost zástupce PH na jednání výboru TJ trvá.

S pozdravem

 

Veverka Ferdinand

 

 
Diskuzní příspěvek přednesený na VH 2007,odpověď TJ a reakce oddílu PH k 1.6.2007:
1.TJ nezabránila  demolici  venkovních  tréninkových  ploch v areálu  Hagibor , bez záruky pokračování výstavby Oddílu neobdržel  podíl z vyplacených náhrad od investora. K udržení své činnosti bylo nutné pronajmout si  cizí plochy s ročním nákladem 240 000 Kč.Vyčíslená ztráta oddílu je 1 000 000 Kč  ŘEŠENÍ:OBNOVIT SMLOUVU S INVESTOREM NA POSKYTNUTÍ NÁHRAD ZA ZABRANÉ PLOCHY.Z NICH FINANCOVAT ODDÍLY,KTERÉ NEMAJÍ VLASTNÍ SPORTOVNÍ PLOCHY.
OdpovědˇTJ:/ TJ neměla důvod bránit částečné demolici hřišť na území, neboť výstavba na Hagiboru byla společností Aréna Hagibor a.s. zahájena zemními pracemi a realizací nové kanalizační přípojky (vše v hodnotě cca 1,2 mil. Kč). Vlastní umělý povrch na hřišti PH byl pořízen ze zahraničí a instalován na náklady TJ v roce 1992, již tehdy jako značně použitý, s omezenou dobou dalšího užívání. Poslední 2 roky využívání tohoto povrchu často oddíl PH reklamoval jeho stav, dokonce na něm hrozilo nebezpečí zranění. Proto byl povrch v roce 2002 demontován. Hřiště PH zůstalo v původním stavu, tzn. se škvárovým povrchem.
Reakce oddílu PH :Umělá plocha byla jako použitá dovezena na  náklady ČSPH a darována oddílu PH.Při řádné údržbě mohla sloužit mnohem déle.Provést demolici a devastaci areálu, bez záruky zahájení  investiční akce, je minimálně neodpovědné.Plocha pro poz.hokej  již nebyla od r.2000  udržovaná.Přesto ještě sloužila pro mládež  i  pro komerční nájmy fotbalistům.Důvodem pro zastavení údržby byl „začátek investiční akce Hagibor“.Přesto byl povrch  ještě ve stavu,že byl k využití i prodán.S investorem Multiaréna a následně Aréna Hagibor byla uzavřena smlouva o paušální náhradě za zabrané sportovní plochy ve výši cca 1 000 000 Kč ročně.Tato náhrada měla být podle smlouvy využita jako náhrada pro  oddíly,které tímto krokem přišly o své sportovní plochy./viz text smlouvy/.
2..Výbor TJ zvýšil   základní sazby  nájmů v tělocvičně Hagibor  ze  440 Kč na 650 Kč.Výbor zvýšil interní nájmy ze 40% na 55%.Důsledek:zvýšení hodinové sazby ze 175 Kč na 350 Kč a zvýšení celkových výdajů na interní nájmy ze 130 000 Kč na 250 000 Kč ,při téměř stejném hodinovém rozsahu nájmů.Dle podkladů z materiálu TJ se základní  sazby trvale využívaných prostor oddílům  lyžovaní,turistiky, a oddílům  využívajících  zařízení TJ Podolí, od  roku 1995 prakticky  neměnily a nebo pouze zcela kosmeticky.Není to prosím útok na tyto oddíly.Jsou to pouze fakta. Na rozšířeném výboru jsem konstatoval ještě jeden fakt:I při nárůstu  oddílových  interních nájmů na  na 100 % ,čili  zcela komerční provoz,by nebyla TJ soběstačná a to ani  při využití  příjmů z nájmů z externích nebytových prostor,reklam,dotací a grantů na provoz..To je alarmující skutečnost. Dle našeho názoru je příčinou tohoto stavu možný  souběh tři faktů:a/nejsou správně nastaveny některé  sazby za komerční nájmy nebytových prostor pro nájemce,b/nejsou správně nastaveny základní sazby pro výpočet interních nájmů oddílům využívajících  dlouhodobě majetek TJ-c/náklady na řízení a  provoz TJ převyšují možnosti zdrojů,získané provozem majetku.Předloženy rozpočet  TJ, který předpokládá nárůst výdajů o 1 milion proti rozpočtu roku 2006 a tím navýšení schodkového hospodaření na 2,5 milionu ze zdrojů Areál Hagibor  je toho příkladem.Je nutné na druhé straně vzít v úvahu zahájení přípravných prací na realizaci rozšíření haly.To by mohlo být důvodem k rozpočtovému schodku,avšak striktně odděleného od výdajů na běžný provoz.ŘEŠENÍ :PROVĚŘIT ZTRÁTOVOST STŘEDISEK,PEVNĚ STANOVIT VÝTĚŽNOST STŘEDISEK  a STANOVIT  PEVNÝ  % PODÍL Z PŘÍJMŮ TJ NA POKRYTÍ NÁKLADŮ SPOJENÝCH S ADMINISTRATIVNÍM ŘÍZENÍM  TJ.

ODPOVĚĎ  TJ:/ Problematika výše interních nájmů již byla s předsedou oddílu PH separátně projednána a vysvětlena. Proto výbor nepovažuje za nutné se k této části diskuzního příspěvku znovu vyjadřovat. Stejně tak se opakuje i kritika čerpání prostředků od investora na provoz TJ, což bylo výborem TJ několikrát projednáváno a vysvětleno a opětně deklarováno na jednání RVTJ 5. 4. 2007.     Mimo rámec běžné údržby byly realizovány s finanční spoluúčastí TJ tyto akce:-          Umělý povrch Slovenská-          Oprava střešního pláště Podolí-          Oprava střešního pláště trafostanice Hagibor-          Celková rekonstrukce tělocvičny Podolí-          Oprava teras Podolí-          Rekonstrukce plynové kotelny Podolí-          a další akce investičního charakteru     -                     2    - Jedná se o modernizaci a zhodnocení majetku jednoty. Tedy – bez realizace výše uvedených projektů by TJ byla soběstačná v případě navýšení interních nájmů. I v roce 2007 se předpokládá nutná spoluúčast TJ na modernizaci provozních prostor TJ. Informace

 
 interní nájmy249 746 Kčprůměrná cena 330 Kč celkem 756 hod 
 externí nájmy239 790 Kč průměrná cena1 500 Kč celkem 160 hodin 
 příspěvekna externí nájmy/grant Hl.M.Prahy 100 000 Kč 
 příspěvek TJna sportovní činnost  45 802 Kčstrukt.podle charakt.nájmů 

 

 Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že oddíl PH objemově i finančně využívá převážně interní nájmy v zařízeních TJ.
REAKCE ODDÍLU PH: Není pravdou,že by se mnou byla tato otázka,tak jak je vznesena, byla projednána.Trvám proto na zdůvodnění,proč nebyly interní nájmy rovnoměrně zvyšovány pro všechny střediska tak,jak to bylo učiněno pro středisko Hagibor.Není pravdou,že by rozpočet TJ byl vyrovnaný,kdyby se neuskutečnily opravy a investice .Od roku 1996 byl prodán majetek v hodnotě 20 000 000 Kč,naposledy objekt garáží za 4 000 000 středisko Ledeč za 750 000 Kč. Bez těchto prostředků by se ekonomika zhroutila,stejně jako bez čerpání prostředků z budoucí kupní ceny za pozemky Hagiboru.Souhlasím a plně podporuji čerpání prostředků na spoluúčast na investice a granty.Skutečné čerpání prostředků na tyto akce jako spoluúčast nebyly  v návrzích rozpočtu ani ve zprávě o plnění rozpočtů uváděny.Vše se schová do položek „ostatní“.Kdo chce sledovat činnost oddílů PH ví,že se pozemní hokej dělí na halový a venkovní.Zamyslel se někdo nad faktem,že si oddíl nemůže dovolit čerpání více venkovních hodin,než je uváděná částka 239 790 Kč.Dovedli bychom jistě utratit podstatně  více.My však musíme omezovat naší činnost.Družstva trénují pouze na polovinách hracích ploch,spojujeme dospělá družstva s mládeží,využíváme školní plochy.Využíváme možnost reciprocity v poskytování tréninkových prostor v hale Hagibor při společných trénincích pro družstva Slavia Praha za poskytování jejich venkovních prostor.Toto  se vše projevuje v nárustu počtu hodin v hale a poklesu hodin v pronájmech venkovních ploch.Činnost družstev je ale stejná.Ještě jedna poznámka.Oddíl organizuje turnaje pro děti,včetně přípravek.V loňské sezoně to bylo včetně Mem.Dr.Pošíka  v objemu 250 hodin.Tím kompensujeme ostatním oddílům fakt,že nemáme vlastní prostory pro zápasy dětí.Slovenská je opravdu pouze pro náborové turnaje.Bez využití  haly Hagibor by oddíl ukončil činnost.  ODPOVĚĎ O NÁJMECH Z TRVALE UŽIVANÝCH PROSTOR CHYBÍ??!!
3.Výbor TJ není od roku 1997 schopen zaručit reálný termín výstavby.ŘEŠENÍ:ZŘÍDIT KOMISI VÝSTAVBY ZA ÚČASTI ODBORNÍKŮ A ZAINTERESOVANÝCH ODDÍLŮ S MAX.5 ČLENY S PRÁVEM PŘEDKLÁDAT NÁVRHY K ŘEŠENÍ VÝSTAVBY
Odpověď TJ 3/ Výbor TJ ve svých zprávách a v informaci o výstavbě na valné hromadě 24. 4. 2007 jasně vysvětlil podmínky a vazbu zahájení výstavby na celém území s odvoláním na zákon 290/2002 Sb. Účastníci VH byl také informováni o nově nastavených termínech zahájení výstavby našich sportovišť, jako I. etapy výstavby na Hagiboru, s vazbou na vydání stavebního povolení, včetně případných sankcí.:Oddíl PH již několikrát požadoval,aby investor/pronajimatel/předstoupil před zástupce oddílů a vysvětlil důvody.které mu brání ve výstavbě.Výbor od r.2005 nepředložil oddílům žádné písemné dokumenty o postupu projektových prací,spolupráci s Městskou částí P 10.Vše je uváděno pouze ve verbální úrovni.Náš návrh na spolupráci oddílu při řešení všech problému USTANOVENÍM KOMISE měl odstranit prvky nedůvěry k investorovi,které se zákonitě musí objevit ve stádiu,kdy dochází neústálému  oddalování reálného termínu výstavby.Je to obrana oddílu s 55 letou tradicí,jehož činnost je ve stadiu akutního ohrožení a rozpadu. Oddálení výstavby do doby,než nabude platnosti zákon o převodu majetku státu do vlastnictví TJ dává prostor spekulacím.Investor/pronajimatel/si počká do této doby.V současné době je cena m2 2600 Kč podle cenové mapy.Ceny pozemků v ostatních okolních lokalitách stoupají závratných tempem.Dá se předpokládat,že v roce 2013,kdy bude ukončeno omezení s nákladáním pozemků se cena dostane vysoko nad 10 000 Kč.Slušný zisk za čekání pod dohledem !!!
4.Výbor TJ stanovil limity rozvoje oddílům.Rozhodnutí o zvýšení nájmů na  100 % při navýšení požadavku  na tréninkové plochy, limituje snahu oddílu o další rozšíření základny mládeže.ŘEŠENÍ:zjistit jaké je  % využití sportovních ploch v jednotlivých střediscích pro interní a externí nájemce.Stanovit minimální % podíl pro externí nájemce a to ve všech střediscích,Není možné,aby jedno středisko bylo základním zdrojem pro příjmy z externích  nájmů.
Odpověď TJ 4/ Stanovení vyšších %podílů využívání sportovních zařízení našimi oddíly není v současné době možné. Již nyní lze z rozvrhových řešení jednotlivých sportovišť zcela jasně vydedukovat, že v lukrativních časech jsou sportoviště využívána našimi oddíly cca okolo 80 %! 
Reakce oddílu:Každý mluvíme o ničem jiném.Oddíl navýšil požadované hodiny nad „limit! Hagiboru pro vlastní využití a částečně zprostředkoval  nájem pro cizí hokejové subjekty. TJ nás donutila všechny  tyto hodiny platit za plnou cenu a to i v termínech,kdy jsme je my ,ani cizí oddíly již nevyužívali.neboť již byla zahájena venkovní sezona.Marně hledám slovo,jak tento postup nazvat.Je to postoj TJ,která má zájem o rozvoj činnosti,jak to rád uvádí pan Wagner ve výročních zprávách?? Hraničí  to s vydíráním.Źádné jiné středisko a oddíly  takovéto podmínky od TJ nastavené nemá.Proto jsme navrhovali provést rozbor středisek se stanovením jasných pravidel pro zajištění příjmů z externích nájmů sportovních ploch a uveřejnit ho na www stránkách!!! 
5/Výbor TJ nutí  oddíl PH  hradit základní  nájmy za tělocvičnu Hagibor i v době kdy ještě hraje ,nebo se již připravuje, na venkovní soutěže. Důsledkem je prázdná tělocvična placená z prostředku oddílu.ŘEŠENÍ:Pevný finanční limit pro příjem středisek,jako základní odpovědnost vedoucích středisek ,jako základní ukazatel odměn.Umožnit flexibilitu nájmů podle denní doby,dne v týdnu a měsíce.
Odpověď TJ 5/ Pokud oddíly nárokují sezónní využívání sportovních hal, musí respektovat rozhodnutí výboru o termínech zahájení a ukončení zimního provozu.  Je zcela nereálné uvolňovat haly pouze na hodiny „potřebné pro oddíl“.
Reakce oddílu PH:Stav,kdy je již předem jasné,že z přiděných  500 hodin v době od 16.10. do 31.3. daného roku nebude oddíl 100 hodin využívat a přesto je bude platit za poloviční nájem je absurdní.Ztráta z tohoto postoje je cca 30 000 Kč pro oddíl i TJ.Logicky by se každý ekonom tyto prostředky snažil prodat za „slušnou cenu“ a teprve,pokud by neuspěl by je požadoval na oddílu.Samozřejmě s právem,aby si je oddíl „prodal komukoliv za cenu,kterou si sám určí,Tomu bychom rozuměli.Současný stav je z doby,kdy se nám diktovalo vše a pivo bylo za 1,90 Kč 
 6./Neúčast  zástupců oddílu PH,plavání,házené ve výboru TJ ,tedy oddílů které upozorňují na nedostatky v řízení ,kritizují schodkový rozpočet  a navrhují změny  v řízení TJ.Proti tomu je stav kdy  ve výboru TJ mají zastoupení: 3 zástupci oddílu veslování,2 zástupci oddílu lyžování, 2 vzpírání a  2 lyžařské turistiky,kteří dohromady zastupují podle statistiky TJ k 31.12.2005  740 členů.Tyto oddíly  mají 70% zastoupení ve výboru TJ,zatímco oddíl PH,házené a plavání s 827 členy nemá svého zástupce ani ve výboru TJ,ani v revizní komisi.Je to vážení delegáti opravdu demokratické ?.
ŘEŠENÍ:zavést pevné kvoty na počet členů výboru TJ podle středisek ,s respektováním členské základny a činností,zejména  podle skutečných  nákladů na činnost,základny mládeže ,nebo podobných kriterií.
.Odpověď TJ 6/ Výbor tělovýchovné jednoty není sborem zástupců oddílů. Valná hromada volí výbor a KRK v souladu se stanovami TJ. Stejně tak i klíč delegátů byl projednán a schválen rozšířeným výborem TJ. Celá tato problematika již byla s předsedou PH projednána a vysvětlena v předešlých vyjádřeních výboru TJ.  Reakce oddílu:chápeme,že stav,jaký je nyní mnoha lidem vyhovuje a to z důvodu malé aktivity i spokojenosti se stávajícím stavem.Žádná firma,ani společnost by se však neměla  bránit novým řešením,založených na demokratických principech.Stav,kdy je počet delegátů na Valné hromady  v mnohých oddílech založen na počtu  „černých duších“již zcela neaktivních členech ,dává prostor pro spekulaci,jak zařídit,aby se do rozhodujících postů dostali členové loajální s duchem konservativních přístupů.Volby podle středisek by částečně tento vliv eliminovali.Není žádný důvod. proč tento princip nepřijmout.Klasickým příkladem je přechod člana výboru TJ z oddílu PH jiného oddílu s cílem nechat se zvolit.Kladéme si  otázku:Je to jenom pro ušlechtilé cíle??7
7/Výbor TJ  odmítl návrh oddílu PH  zamezit střetu zájmů v činnosti výboru TJ,kdy zvolení profesionální pracovníci TJ mohou svým hlasováním rozhodovat o své činnosti.
ŘEŠENÍ.ČLENSTVÍ PROFESIONÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ   VE VÝBORU TJ JE MOŽNÉ S HLASEM PORADNÍM S HLASEM PORADNÍM
Odpověď TJ :7/ S předsedou PH již byla účast profesionálních pracovníků ve výboru TJ několikrát projednávána, kdy bylo poukazováno zejména na výhody jejich účasti ve VTJ (maximální informovanost o dění a komplexní činnosti TJ a jejich přednostní zainteresovanost na ekonomických výsledcích TJ). Výbor nepovažuje za potřebné se znovu k těmto otázkám vracet. Výbor TJ se k těmto záležitostem, znovu otevíraným (v bodu 6 a 7), předsedovi PH již jasně vyjádřil ve svém písemném stanovisku dne 15. 3 .2007.
 Reakce oddílu:Není pravdou,že by tato otázka byla se mnou projednávána.Je pravdou,že bylo hlasováním rozhodnuto,že bude trvat stávající stav.To je přece jenom rozdíl.Neznám jinou organizaci,kde by členové Občanského sdružení  byly jeho zaměstnanci a přitom byli zároveň  v řídícím  výboru s rozhodovací pravomocí s možností, rozhodovat sami o sobě ve všech důsledcích.Není to střet zájmů?????To vůbec neznamená,že si nevážíme jejich práce.Naopak.I pro ně by bylo vše průhlednější,pokud by měli v tomto orgánu hlas poradní!! 
8./Výbor TJ neposkytuje dostatek informací o své činnosti,zejména nevyužívá k informovanosti internetové stránky TJ
ŘEŠENÍ:UVEŘEJNOVAT ZÁPIS O JEDNÁNÍ VÝBORU S VYJÍMKOU BODŮ,KTERÉ BY UVEŘEJNĚNÍM MOHLY POŠKODIT ZÁJMY TJ  
Odpověď TJ 8/ Zápisy z výboru TJ jsou uveřejňovány na webových stránkách pro funkcionáře TJ s přístupovým kódem.  
 Reakce oddílu:Každý mluvíme o něčem jiném.My o informovanosti o práci výboru TJ,proti tomu sdělení,že členové výboru mají přístup k zápisům o svém jednání a to  na základě přístupového kodu.R.Šach volá o informacích z oddílů.Základem stránek TJ jsou však informace o:rozhodnutí výboru ,informace o průběhu jednání o výstavbě,obsazení a využití sportovních ploch,včetně denních  rozvrhů jednotlivých středisek,cen pronájmů a slev při dlouhodobých nájmech a všem o čem by měli být členové TJ informováni jako servisní činnost,za kterou jsou profesionální pracovnici placeni. 
Reakce oddílu doplnil dne 2.6. :Veverka Ferdinand

Odpověď TJ: Za výbor TJ  R. Šach

Shrnutí:Náš postoj vyplývá z faktů.Jestli je ,nebo není negativní posuďte sami.Jednali by jste na našem místě jinak.Jsme přesvědčeni,že každému,komu jde o zachování činnosti svého  oddílů,kdo myslí i na budoucnost,nikoliv jen na dnešní den,nám musí dát za pravdu.Pokud si někdo myslí ,že oddíl s 350 členy ,z toho 6 družstvy mládeže, s činností na kterou spotřebovává ročně 1 170 000 a přesto hospodaří a aktivním saldem ve výši 750 000 Kč v roce 2006 , nemá na takovýto postoj právo,tak se mu omlouváme,ale svůj postoj měnit nemůžeme.Není k tomu žádný důvod.Naše návrhy berte jako body doplnění k návrhu usnesení.Děkuji za pozornost.

Veverka Ferdinand

  

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo