Valná hromada 08

Válná hromada 2008

Jedním z materiálů,který byl na VH předložen,byla zpráva o výstavbě./nebyla zaslána v elektronické podobě/

citace z tohoto materiálu:

V průběhu II.pololetí 2007 a začátkem roku 2008 proběhlo několik jednání s představiteli MČ Praha 10 za účasti zástupců TJ a našeho partnera-investorské společnosti.Na jednáních byly projednány a dohodnuty zásadní podmíny budoucí výstavby.

K posunu došlo hlavně v územně-plánovací dokumentaci.MČ P10 definitivně schválila zásadní změny a úpravy na území,hlavně vypuštění podmínek celé výstavby-II.vestibulu Metra stanice Želivského a dalších staveb,které pozbyly již před několika lety aktuálnosti.Konkrétně jde o sportovní halu pro 15 000 diváků a podzemní garáže na 1000 stání.VŠECHNY TYTO ZMĚNY UMOŽNUJÍ KONEČNÉ A UCELENÉ DOŘEŠENÍ ZÁSTAVBY CELÉHO ÚZEMÍ.

JAKÁ JE SKUTEČNOST SI PŘEČTETE V USNESENÍ ZASTUPITELSTVAMČ PRAHY 10:/STAŽENO 22.4. ZE STRÁNEK MČ PRAHY 10/

U S N E S E N Í R A D Y  M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   10
č. 967
ze dne 12.12.2007
k návrhu žádosti na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v  k. ú. Strašnice, území Hagibor (TJ Bohemians) - dle zákresu, podáno z podnětu TJ Bohemians

 

   Městská část Praha 10RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10UsneseníRady městské části Praha 10číslo 967ze dne 12. 12. 2007k návrhu žádosti na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v  k. ú. Strašnice, území Hagibor (TJ Bohemians) - dle zákresu, podáno z podnětu TJ Bohemians

Rada městské části Praha 10I. nesouhlasís návrhem na pořízení změny ÚPn SÚ HMP v k. ú. Strašnice, podél ulice Vinohradská, z funkce SP, SV, ZVO a plovoucí značky ZP na funkce SV, SMJ, s odůvodněním uvedeným ve vyjádření MČ Praha 10 dle přílohy č. 1 tohoto usneseníII. ukládá

1. Ing. arch. Kubišovi, vedoucímu OÚR1.1. předat toto usnesení, včetně podkladů, na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánuTermín: 21. 12. 2007     Mgr. Vladislav L i p o v s k ýstarosta  Bohumil Z o u f a l í k1. zástupce starosty- 2 -    Předkladatel: Mgr. Lipovský, starostaAnotace: 1, 23Provede: Ing. arch. Kubiš, ved. OÚRNa vědomí: -Garant: Ing. arch. Kubiš, ved. OÚR 

 Příloha č. 1 usnesení RMČ č. 967 ze dne 12. 12. 2007   TJ Bohemians Praha a Vinohradská development, a.s. navrhují změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v katastrálním území Strašnice, v lokalitě Hagibor ze stávajícího funkčního využití území: ZVO – zvláštní komplexy ostatní, SV – všeobecně smíšené, SP- sportu, ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy – plovoucí značkana funkční využití území:SMJ – smíšené městského jádra, SV – všeobecně smíšené,ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí značka.Navrhovaná změna územního plánu uvažuje s dostavbou území a dokončení zástavby podél severní strany Vinohradské ulice a židovských hřbitovů. Navrhovaná změna územního plánu je podána i na pozemky ve správě městské části Praha 10, aniž by byl tento návrh s MČ Praha 10 předem projednán.Městská část Praha 10 s navrhovanou změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy nesouhlasí 

Odůvodnění:Předložená změna územního plánu navrhuje odstranění nevhodné funkce ZVO z území. Zároveň také v celé ploše ruší funkci SP, což městská část Praha 10 považuje za nežádoucí výrazné omezení tradičních ploch pro sport na Hagiboru. Vzniká tak navíc „tvrdý“ přechod městské zástavby do sousední plochy židovských hřbitovů. Nepřijatelná je i navrhovaná hodnota kódu míry využití území. V ploše s funkčním využitím území SMJ (50 000m2) a SV u Počernické ulice (24 000m2) má navrhovaný kód míry využití území hodnotu K a ve zbývající ploše SV (33 000m2) u Izraelské ulice má hodnotu I. Z pohledu městské části Praha 10 se jedná o předimenzovanou a nevhodnou míru využití území, celkem jde o požadavek na cca 320 000 m2 hrubých podlažních ploch oproti dnešním 150 000 – 190 000 m2 (dle stávajícího územního plánu).

Pro území Hagibor podala městská část Praha 10 ve vlně změn územního plánu 08 svůj vlastní podnět na změnu územního plánu.  

 

POŽÁDAL JSEM 22.4. O VYSVĚTLENÍ PROČ NEBYLY DELÁGÁTI INFORMOVÁNI O TOMTO POSTUPU.

diskusní příspěvek na VH/bez znalosti o výše uvedeném usnesení/

Vážení delegáti,                                                           29.3.2008

Jaká je skutečnost v ekonomice TJ ve vztahu k oddílům.

Oddíly se na příjmech TJ podílí dvěma způsoby

1/interními nájmy za trvale využívané prostory tj.kanceláře,šatny,tréninkové prostory,bazén,sklady,objekt Jiřetín,Klášterka –tyto prostory se komerčně neprojímají a proto chybí, s výjimkou kanceláří , podklad pro stanovení objektivní ceny základních sazeb.Sazby byly  nastaveny v roce 1996 a za 12 let se přes nárůst cen energie,nákladů na opravy,nákladů na řízení TJ a dalších , neměnily.

2/interními nájmy z dočasně užívaných sportovních prostor,především tělocvičen.Zde sazby neustále rostly bez vazby na skutečné náklady a dosáhly ve srovnáním s rokem 1996 úrovně o více jak 70% ,v případě tělocvičny Slovenská 70% a  Hagibor o 80% vyšší.

Výsledkem je stav ,že oddílům,které mají svojí činnost založenou na využívání těchto sportovních ploch , vzrostly náklady na  činnost dvojím způsobem:

a/zvýšením hodinových základních sazeb /pouze pro některé objekty/

b/DALŠÍM  % navýšením základních sazeb podle rozhodnutí výboru TJ .

Toto navýšení bylo z 20% v roce 1996 zvýšeno na 55% v roce 2008

Oddíly se tak již dostaly do situace,že jsou limitovány v dalším rozvoji :

1/ekonomickým tlakem zvyšováním ceny pronájmů z 80 Kč /hod. v roce 1995 na 350 Kč v roce 2008/hala Hagibor/

2/limitem přidělených hodin za snížené sazby /další hodiny již za plný nájem/,uplatňovaný i na nájmech  sobot a nedělí

Tento postup je uplatňován v praxi pouze v objektech tělocvičen Hagibor a dopadá v současnosti  pouze na pozemní hokej,v budoucnosti se však může týkat i

jiných oddílů

3/rozhodnutím,aby oddíl platil pronájem haly Hagibor i na podzim v době,kdy ještě hraje venkovní soutěže a na jaře,kdy si již pronajímá externí plochy pro venkovní přípravu a nemůže s objektivních důvodů halu využívat.

.Důsledkem tohoto postupu je,že oddíl platí nájmy dvakrát a tělocvična Hagibor je prázdná s prodělkem pro TJ i pro oddíl.

JE TO EFEKTIVNÍ?

 

Jsme bohatá jednota.

Je však skutečností, že nájmy z nebytových prostor poklesly od roku 1999 o 1,5 milionu Kč,t .j z 5,4 na 3,9 mil v roce 2008.Naproti tomu vzrostl příjem z externě pronajímaných sportovních  ploch z 1,6 mil v roce 1999 na  2,57 plánovaných v roce 2008 .Částečně zvýšením základních sazeb,částečně omezením vlastní činnosti oddílů ve prospěch cizích subjektů.

Interní nájmy vzrostly z 966 000  v roce 1998 na  2 mil.v roce 2008.

Z těchto čísel je jasný trend zvyšovaní nákladů na sportovní činnost všech  členů TJ a to přes to,že od roku 1998 byl  prodán majetek za více jak 20 000 milKč a a od roku 2002 získávány prostředky od investorů Multiareny,Areny Hagibor a Areál Hagibor ve výši 1,mil ročně  jako náhrada za zabrané plochy a od roku 2004 i 1 až 1,5 ročně , jako splátka za budoucí převod pozemků,/neboli prodej majetku TJ/ v rozpočtu neustále  publikovaná  jako „dotace Areál Hagibor. „Naše roční ztráta se opět vrátila do částky 2,5 mil.korun.

Je tedy naše hospodaření efektivní?

Změny, které by zvýšily efektivnost  řízení  provozu TJ se prosazují po úporné snaze viz doslova boj o internetového bankovnictví TJ trval  2 roky a rozhodl ji teprve RVJT v březnu 2008. Přesto je stále velký prostor pro snížení nákladů.Namátkou,přímé linky z  kterých se minimálně volá,penále za opožděné platby finančnímu úřadu/228 000 Kč v roce 2005/,vysoké fixní náklady na dodavatelské práce,poradenské činnosti a pod.Domnívám se,že důslednou prověrkou všech nákladů a provozu středisek , by nemuselo dokonce nejenom  docházet ke zvýšení interních nájmů,ale k jejich poklesu.

 

Jako opatření pro zvýšení efektivnosti navrhuji:

1/provést rozbor nákladů jednotlivých středisek a zjistit jaký je %  podíl na celkových nákladech TJ

2/zjistit jaký je % podíl střediska  řízení TJ a to včetně interních nájmů z užívaných prostor,energií,administrativní činnosti,mzdových nákladů a ostatních nákladů.V současnosti jsou nálady střediska „řízení TJ rozptýleny do všech položek a tím i prakticky nekontrolovatelné,nebo minimálně nepřehledné a činí podle hrubého odhadu 5,5 milonu korun. mil.Oprávněné náklady rozpočítat do nákladů jednotlivých středisek jako poddíl nákladů členů TJ na řízení naší jednoty.Zároveň znovu prověřit oprávněnost nákladů.

3/zjistit jak se příjmy z těchto středisek kryjí s celkovými náklady a kde jsou největší ztráty

  Pouze znalost reálných nákladů na činnost jednotlivých středisek,včetně střediska „řízení TJ

jehož  náklady jsou v současnosti nepřehledně rozptýlené do všech položek rozpočtu ,nám umožní posoudit,jaká je efektivita celé  TJ.

Teprve takovýto rozbor nám může přinést pohled na hospodaření TJ a může nás opravňovat k přijetí potřebných opatření, jak zajistit budoucnost TJ.

 Obracíme se na Valnou hromadu o pomoc v těchto bodech,které nám umožní další činnost a rozvoj a zároveň navrhujeme do usnesení:

a/uložit výboru TJ projednat limity přidělených sportovních ploch  oddílům s cílem umožnit oprávněný rozvoj

b/uložit výboru TJ projednat přidělení halových prostor v návaznosti na sportovní činnost v podzimní a jarní přípravě oddílu pozemního hokeje  

Veverka Ferdinand

 

 Diskuzní příspěvek na Valné hromadě 2007

Vážení delegáti,                                                                      23.4.2007

Na rozšířeném výboru R.ŚACH  konstatoval ,že vidíme v činnosti  jednoty pouze negativa.

Zde je sumář  posledních 5 let..

Klady:

1.TJ zpracovává  a odesílá  podklady pro získání grantů

2.TJ zajistila výstavbu UT Slovenská .Oddíl ji využívá pro jarní náborové turnaje mládeže do 10 let.

3.Výbor umožnil zrušením komerčního nájmu  haly .Hagibor II,její využití  pro potřeby oddílů ,včetně PH.

4.Svojí aktivitou výbor TJ vytváří podmínky pro  realizaci“ akce“rozšíření haly Hagibor

 

 

Zápory:

1.TJ nezabránila  demolici  venkovních  tréninkových  ploch v areálu  Hagibor , bez záruky pokračování výstavby Oddílu neobdržel  podíl z vyplacených náhrad od investora.   

 K udržení své činnosti bylo nutné pronajmout si cizí plochy s ročním nákladem 240 000 Kč 

VYČÍSLENÁ ZTRÁTA ODDÍLU  PH JE VÍCE  JAK  1 000 000 KČ

ŘEŠENÍ:OBNOVIT SMLOUVU S INVESTOREM NA POSKYTNUTÍ NÁHRAD ZA ZABRANÉ PLOCHY.z NICH FINANCOVAT ODDÍLY,KTERÉ NEMAJÍ VLASTNÍ SPORTOVNÍ PLOCHY.

2..Výbor TJ zvýšil   základní sazby  nájmů v tělocvičně Hagibor  ze  440 Kč na 650 Kč

 Výbor TJ  zvýšil interní nájmy  ze  40 na 55 % .

Důsledek:zvýšení hodinové  sazby pro oddíl ze 175 na 350 Kč..

A zvýšení celkových výdajů za interní nájmy  ze  130 000 Kč,  na   250 000Kč v roce 2006. při téměř stejném hodinovém rozsahu nájmů.

Dle podkladů z materiálu TJ se základní  sazby trvale využívaných ploch  oddílům  lyžovaní,turistiky, a oddílům  využívajících  zařízení TJ Podolí, od  roku 1995 prakticky  neměnily a nebo pouze zcela kosmeticky.Není to prosím útok na tyto oddíly.Jsou to pouze fakta.

Na rozšířeném výboru jsem konstatoval ještě jeden fakt:

I při nárůstu  oddílových  interních nájmů na  na 100 % ,čili  zcela komerční provoz,by nebyla TJ soběstačná a to ani  při využití  příjmů z nájmů z externích nebytových prostor,reklam,dotací a grantů na provoz..To je alarmující skutečnost.

Dle našeho názoru je příčinou tohoto stavu možný  souběh tři faktů:

a/nejsou správně nastaveny některé  sazby za komerční nájmy nebytových prostor pro nájemce,

b/nejsou správně nastaveny základní sazby pro výpočet interních nájmů oddílům využívajících  dlouhodobě majetek TJ-

c/náklady na řízení a  provoz TJ převyšují možnosti zdrojů,získané provozem majetku.

Předloženy rozpočet  TJ, který předpokládá nárůst výdajů o 1 milion proti rozpočtu roku 2006 a tím navýšení schodkového hospodaření na 2,5 milionu ze zdrojů Areál Hagibor  je toho příkladem.

Je nutné na druhé straně vzít v úvahu zahájení přípravných pracích na realisaci rozšíření haly.

To by mohlo být  důvodem k schodkovému rozpočtu,avšak  striktně odděleného od výdajů na běžný  provoz..

ŘEŠENÍ :PROVĚŘIT ZTRÁTOVOST STŘEDISEK,pevně stanovit výtěžnost středisek a STANOVIT  PEVNÝ  % PODÍL Z PŘÍJMŮ TJ NA POKRYTÍ NÁKLADŮ SPOJENÝCH S ADMINISTRATIVNÍM ŘÍZENÍM  TJ.

 

3.Výbor TJ není od roku 1997 schopen zaručit reálný termín výstavby.

ŘEŠENÍ:ZŘÍDIT KOMISI VÝSTAVBY ZA ÚČASTI ODBORNÍKŮ A ZAINTERESOVANÝCH ODDÍLŮ S MAX.5 ČLENY S PRÁVEM PŘEDKLÁDAT NÁVRHY K ŘEŠENÍ VÝSTAVBY

4.Výbor TJ stanovil limity rozvoje oddílům.Rozhodnutí o zvýšení nájmů na  100 % při navýšení požadavku  na tréninkové plochy, limituje snahu oddílu o další rozšíření základny mládeže.

ŘEŠENÍ:zjistit jaké je   % využití sportovních ploch v jednotlivých střediscích pro interní a externí nájemce.Stanovit minimální % podíl pro externí nájemce a to ve všech střediscích,Není možné,aby jedno středisko bylo základním zdrojem pro příjmy z externích  nájmů.

5.

Výbor TJ nutí  oddíl PH  hradit nájmy za tělocvičnu Hagibor i v době kdy ještě hraje ,nebo se již připravuje, na venkovní soutěže. Důsledkem je prázdná tělocvična placená z prostředku oddílu.

ŘEŠENÍ:Pevný finanční limit pro příjem středisek,jako základní odpovědnost vedoucích středisek ,jako základní ukazatel odměn.Umožnit flexibilitu nájmů podle denní doby,dne v týdnu a měsíce.

6.Neúčast  zástupců oddílu PH,plavání,házené ve výboru TJ ,tedy oddílů které upozorňují na

nedostatky v řízení ,kritizují schodkový rozpočet  a navrhují změny  v řízení TJ.

Proti tomu je stav kdy  ve výboru TJ mají zastoupení:3 zástupci oddílu veslování,2 zástupci oddílu lyžování, 2 vzpírání a  2 lyžařské turistiky,kteří zastupují podle statistiky TJ k 31.12.2005  740 členů.Tyto oddíly  mají 70% zastoupení ve výboru TJ,zatímco oddíl PH,házené a plavání s 827 členy nemá svého zástupce ani ve výboru TJ,ani v revizní komisi.Je to vážení delegáti opravdu demokratické ?.

ŘEŠENÍ:zavést pevné kvoty na počet členů výboru TJ podle středisek ,s respektováním členské základny a činností,zejména  podle skutečných  nákladů na činnost,základny mládeže ,nebo podobných kriterií..

 

7.Výbor TJ  odmítl návrh oddílu PH  zamezit střetu zájmů v činnosti výboru TJ,kdy zvolení profesionální pracovníci TJ mohou svým hlasováním rozhodovat o své činnosti.

ŘEŠENÍ.ČLENSTVÍ PROFESIONÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ   VE VÝBORU TJ JE MOŽNÉ S HLASEM PORADNÍM S HLASEM PORADNÍM

8.Výbor TJ neposkytuje dostatek informací o své činnosti,zejména nevyužívá k informovanosti internetové stránky TJ

ŘEŠENÍ:UVEŘEJNOVAT ZÁPIS O JEDNÁNÍ VÝBORU S VYJÍMKOU BODŮ,KTERÉ BY UVEŘEJNĚNÍM MOHLY POŠKODIT ZÁJMY TJ

Shrnutí:

Náš postoj vyplývá z faktů.Jestli je ,nebo není negativní posuďte sami.Jednali by jste na našem místě jinak.Jsme přesvědčeni,že každému,komu jde o zachování činnosti svého  oddílů,kdo myslí i na budoucnost,nikoliv jen na dnešní den,nám musí dát za pravdu.

Pokud si někdo myslí ,že oddíl s 350 členy ,z toho 6 družstvy mládeže s činností na kterou spotřebovává ročně 1 170 000 a přesto hospodaří a aktivním saldem ve výši 750 000 Kč v roce 2006  nemá na takovýto postoj právo,tak se mu omlouváme,ale svůj postoj měnit nemůžeme.

Není k tomu žádný důvod.

Naše návrhy berte jako body doplnění k návrhu usnesení.

Děkuji za pozornost.

Veverka Ferdinand

 

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo